puolueen säännöt

§1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vapauden liitto.
Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Frihetsalliansen, saameksi Friddjavuođa lihttu. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Puolueen päämääränä on rehdillä, ihmisarvoa kunnioittavalla ja aktiivisella poliittisella toiminnalla osallistua valtiolliseen, maakunnalliseen ja kunnalliseen vaikuttamiseen Suomessa. Tavoitteena on suosia kansanäänestysten järjestämistä ja siten edistää suomalaista, vuorovaikutuksellista ja suoraa demokratiaa, jossa kansalaisen ääni tulee aidosti kuuluviin valtakunnallisella, maakunnallisella ja kuntatasolla.

Puolue edistää parlamentaarista hallintomallia, jossa valtaa jaetaan oikeudenmukaisesti kannatuksen mukaan kaikille ryhmille ja sitä kautta koko kansalle.

§3 Toimintamuodot

Puolue osallistuu vaaleihin asettamalla niihin ehdokkaita sekä valmistelee, ohjaa ja tukee ehdokkaidensa ja puolueen vaalitoimintaa. Lisäksi puolue järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia, suuntaa-antavia verkkoäänestyksiä ja juhlia sekä julkaisee kirjallista ja audiovisuaalista tuotantoa. Näiden lisäksi puolue voi harjoittaa radio- ja televisiotoimintaa.

Piiri- ja paikallistason toiminnan ja ehdokasasettelun periaatteet ja käytännöt sovitaan ja toteutetaan puoluehallituksen johtamalla paikallisyhdistysten yhteistoimintamenettelyllä, jota kuvataan tarkemmin näiden sääntöjen pykälässä 5. Toimintansa tukemiseksi puolue kerää jäsenmaksuja, julkaisee ja myy ääni- ja kuvamateriaalia, toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

§4 Jäsenet

Puolueella on varsinaisina jäseninä vain henkilöjäseniä. Puolueen jäseniksi voidaan hyväksyä vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.

Jäseniksi voidaan hyväksyä vain 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Jäseneksi ei voida hyväksyä toisen puolueen jäseniä.

Henkilö voi hakea puolueen jäsenyyttä myös sähköisesti. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta puoluehallitus. Lisäksi puolueeseen kuuluu alueellisia jäsenyhdistyksiä.

Puoluekokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta. Puoluekokouksessa jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on puhe-, ääni- ja esitysoikeus, sekä oikeus asettua ehdokkaaksi puolueen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, puoluesihteeriksi tai muuhun puoluekokouksessa avoinna olevaan tehtävään. Puolueen kunniajäsenet ja -puheenjohtajat on vapautettu jäsenmaksuista.

Puolueen sisäistä äänioikeutta ei voida siirtää valtakirjalla.

§5 Puolueen järjestörakenne ja vaalit

Puolue on jäsenjohtoinen. Paikallista toimintaa ja vaaleja varten puolueella on mallisääntöjen mukaisia kunnallisia ja maakunnallisia yhdistyksiä, jotka edustavat puoluetta ja ovat sitoutuneet puolueen ohjelmaan. Paikallisyhdistyksiä ohjailee puolueen jäsenistön puoluekokouksessa valitsema puoluehallitus.

Puolueen hallitukseen valitaan 10 varsinaistä jäsentä ja kolme varajäsentä. Puheenjohtajisto ja puoluesihteeri ovat hallituksen varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan esteellinen varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo sen olevan aiheellista. Taikka vaihtoehtoisesti, jos viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun viisi jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin arpa.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus puoluehallituksen kokouksissa.

Puoluehallitus päättää puolueen osallistumisesta kaikkiin Suomessa järjestettäviin vaaleihin.

Ehdokkaat tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin vaaleihin valitaan koko maassa järjestettävällä jäsenäänestyksellä. Jokainen puolueen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksanut jäsen voi asettua ehdolle jäsenäänestyksiin edellä mainittuja vaaleja varten. Jäsenkokous voi siirtää ehdokasasetannan kokonaan tai osittain puoluehallitukselle siten, että myös puolueeseen sitoutumattomien ehdokkaiden valinta on mahdollinen.

Ehdokkaat eduskunta-, maakunta- ja kuntavaaleihin nimetään puoluehallituksen valtuuttamien aluejärjestöjen toimesta. Puoluehallituksen valtuuttama aluejärjestö päättää itsenäisesti kunkin vaalin ehdokaslistasta ja vaaliasiamiehistä. Mikäli alueella tai kunnassa ei ole puolueen alue- tai paikallisyhdistystä, nimittää puoluehallitus ehdokkaat.

§6 Puolueen talous

Puolueen kaikki varallisuus ja omaisuus ja omaisuuden tuotto käytetään pykälässä kaksi mainitun tarkoituksen mukaisen poliittisen toiminnan edistämiseen. Tätä tarkoitusta varten puolueella voi olla palkattua henkilökuntaa. Puolue voi lisäksi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muuta omaisuutta, sekä harrastaa sijoitustoimintaa. Toiminnan edistämiseksi puolue voi myös järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, kauppa- ja vuokraustoimintaa samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.

Puoluehallitus päättää puolueen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

§7 Puolueen kokoukset, toimikaudet ja tilikausi

Maalis-kesäkuussa kahden vuoden välein kokoontuva säännönmukainen puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa, puoluesihteerin sekä puoluehallituksen jäsenäänestyksellä. Edellä mainittujen toimijoiden toimikausi on kaksi vuotta.

Mikäli ehdokkaita on useampia kuin kaksi, noudatetaan kahden kierroksen vaalitapaa, missä kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta pääsevät toiselle kierrokselle, ellei joku ehdokkaista saa ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia annetuista äänistä.

Läsnäolo- ja puheoikeus puoluekokouksessa on puolueen varsinaisten jäsenten lisäksi puolueen tilin- tai toiminnantarkastajilla, eduskuntaryhmän jäsenillä, europarlamenttiryhmän jäsenillä, valtioneuvoston jäseninä olevilla puolueen edustajilla, puolueen työntekijöillä, sekä puoluehallituksen kutsumilla vierailla.
Kutsu säännönmukaiseen puoluekokoukseen ja mahdolliseen ylimääräiseen puoluekokoukseen tulee lähettää jäsenille sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi puoluekokouksessa valitaan seuraavaan varsinaiseen säännönmukaiseen puoluekokoukseen saakka yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa. Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Kaikissa puolueen kokouksissa valitaan kokouksen puheenjohtajat ja sihteeristö erikseen.

Puoluekokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§8 Puolueen nimen kirjoittaminen

Puolueen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä puoluesihteerin tai varapuheenjohtajan kanssa.

§9 Jäsenen erottaminen puolueesta

Puolueen jäsenen voi erottaa ainoastaan puolueen hallitus tässä pykälässä mainituilla perusteilla.

Puolueen erottamisperusteet ovat seuraavat:

Jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta.

Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on puoluetoimintaan lähtiessään sitoutunut.

Jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa.

Jäsen on eronnut puolueen kunnallisesta, maakunnallisesta tai eduskunnallisesta edustajaryhmästä tai liittynyt toisen puolueen jäseneksi.

Jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta.

Jäsen ei ole täyttänyt puolueeseen liittyessään tai ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§10 Sääntöjen muuttaminen

Puolueen sääntöjä voidaan muuttaa puoluekokouksessa, mikäli 75 prosenttia jäsenistä kannattaa muutosta. Sääntöesityksen tulee olla puoluehallituksella ja jäsenistön nähtävillä vähintään neljä viikkoa ennen puoluekokousta.

§11 Puolueen purkautuminen

Jos puolue purkautuu, sen omaisuus on luovutettava jollekin suoran demokratian periaatteiden mukaista valtiollista toimintaa harjoittavalle tai yleistä kansanvalistustyötä tekevälle rekisteröidylle valtakunnalliselle yhdistykselle tai järjestölle.