TALOUSOHJELMA

Vapauden liitto rp.

Vapauden liiton talousohjelman ydin on se, että harvoja hyödyttävästä ja massoja
köyhdyttävästä EU:n ylikansalliselta talousjärjestelmästä on siirryttävä takaisin suomalaisia
laajasti vaurastuttavaan kansalliseen kapitalismiin.

EU:n uusliberaali talousjärjestelmä on suunniteltu ajamaan monikansallisten suuryritysten
etuja, eikä se siten palvele Suomen kansan laajan enemmistön etuja. EU:n talousjärjestelmä
onkin muuttanut hyvinvointivaltiomme muutamassa vuosikymmenessä pahoinvointivaltioksi,
jossa yhteiskunta rahoittaa jatkuvasti kasvavaa tukiriippuvaisten joukkoa valtiota ja kuntia
velkaannuttamalla.

Osana EU:ta ja euroa Suomi onkin ajettu taloudellisen kurjistumisen kierteeseen, jossa
menetämme jatkuvasti myös kilpailukykyämme. Tästä kierteestä on päästävä takaisin
nousu-uralle, jotta voimme rakentaa suomalaisten laajasti kannattaman hyvinvointivaltion
uudelleen sekä rahoittaa sen omilla resursseillamme ilman jatkuvaa velkaantumista.

Suomi on nostettavissa taloudellisesti jaloilleen seuraavilla toimenpiteillä:

 1. On ymmärrettävä, että EU:n ja euroalueen jäsenenä Suomi ei ole itsenäinen
  taloudellinen toimija vaan EU:n heikkenevä ja siitä yhä riippuvaisempi alusmaa.

 2. Suomen on palattava harjoittamaan itsenäistä kauppapolitiikkaa; meillä on siis oltava
  kyky päättää minkälaisia kauppasopimuksia me muiden valtioiden taikka
  kauppaliittojen kanssa teemme. Meillä on oltava myös kyky tukea omaa
  tuotantoamme ja suojella sitä tarvittaessa tulleilla. Nämä oikeudet EU on ottanut
  meiltä pois itselleen.

 3. On palattava itsenäiseen rahapolitiikkaan; tämä edellyttää oman valuuttamme,
  Suomen markan, käyttöönottoa. Suomen pankin tulee olla itsenäinen keskuspankki,
  jolla on mahdollisuus harjoittaa omaa rahapolitiikkaa, eikä siis EKP:n alistettu
  haarakonttori. Oma valuutta ja itsenäinen rahapolitiikka ovat kansallisen
  talousjärjestelmän ja suvereenin valtion kulmakiviä.

 4. Monikansallisten suuryritysten vaatimusten ja etujen vuoksi EU:n ylikansallisessa
  talousjärjestelmässä pääoman liikkeet ovat kokonaan poliittisen ja yhteiskunnallisen
  kontrollin ulkopuolella. Kansallisessa kapitalismissa yhteiskunnalla on kyky
  tarvittaessa kontrolloida pääoman liikkeitä niin, että suurpääoma saadaan
  palvelemaan kansakuntaa eikä toisinpäin, kuten EU:n järjestelmässä on.

 5. Omavaraisuutta ja lokalisaatiota on edistettävä voimakkaasti. Kansallinen kapitalismi
  tarkoittaa myös sitä, että meillä on omat vahvat sisämarkkinat. Liiaksi viennistä
  riippuvaisesta talousmallista on siirryttävä lokalisoituun talouteen, jossa suomalaista
  valmistusta ja yrittäjyyttä edistetään kaikin tavoin. Näin tuemme sekä omavaraisuutta
  että työllisyyttä ja tämä resepti johtaa myös vientituotteiden syntyyn. Lisäksi
  lokalisaatio edistää rahan kiertoa maan sisällä ja siten vahvistaa taloudellista
  toimeliaisuutta Suomessa.

 6. Kannatamme valtion ja kuntien omistusta strategisilla aloilla kuten esimerkiksi tie-,
  sähkö- ja tietoliikenneverkoissa, joissa laaja valtionomistus on luonnollista ja
  kansallisten etujen mukaista.

 7. Suomen luonnonrikkauksien hyödyntämisen on tapahduttava niin, että niistä saatavat
  voitot jäävät Suomeen hyödyttämään suomalaisia. Kansallinen kapitalismi
  mahdollistaa tässäkin kohtaa sen, etteivät hyödyt valu maasta ulos ylikansallisille
  suuryhtiöille. Vesivarannot, kaivannaiset, metsävarat yms. kuuluvat suomalaiseen
  omistukseen.

 8. Suomalaisten osakesijoittamista on tuettava. Mahdollisimman monen suomalaisen
  on hyvä olla kansallisessa kapitalismissa myös omistaja. Tämä lisää sekä
  kansalaisten ymmärrystä taloudesta että kansan vaurautta ja edistää yritysten
  voittojen tasaisempaa jakautumista kansalaisille.

 9. Nollatuntisopimuksista ja satoja tuhansia suomalaisia hyväksikäyttävästä
  “työkokeilujen ja työharjoittelujen” ilmaistyövoimasta on irtaannuttava, sillä niiden
  myötä Suomeen on rakennettu pahoinvointiyhteiskunta, jossa monet tekevät työtä
  palkatta ja suuri osa ihmisistä on täysin riippuvaisia erilaisista sosiaalituista.
  Nollatuntisopimukset ja ilmaistyövoima estävät tehokkaasti sellaisten työpaikkojen
  syntymisen, joista palkansaaja saisi tarpeeksi palkkaa voidakseen elää ilman
  sosiaalitukia.

 10. Päinvastoin kuin luullaan, niin EU:n talousjärjestelmä ei ole yrittäjäystävällinen, koska
  se antaa etulyöntiaseman monikansallisille suuryrityksille suomalaisten yrittäjien
  sijasta. Kansallinen kapitalismi on yrittäjäystävällistä, koska sen mukanaan tuoma
  lokalisaatio takaa yrittäjille vilkkaat ja elinvoimaiset kotimarkkinat. Yrittäjyyttä onkin
  tuettava ja yrittäjyyteen rohkaistava, jotta Suomi voi innovoida ja menestyä kovassa
  kansainvälisessä kilpailussa.

Eli kun muut puolueet puhuvat “rakennemuutoksen tarpeesta”, niin heidän ajatuksensa on
sopeuttaa suomalaiset EU:n talousjärjestelmään, joka tarkoittaa kansan kurjistamista sille
epäedulliseen järjestelmään. Vapauden liitto on ainut puolue, joka ymmärtää minkälaisen
rakennemuutoksen Suomi todella tarvitsee, siis siirtymisen ylikansallisesta
talousjärjestelmästä kansalliseen.

Samankaltaiset artikkelit