VÄRDEN


1.1 FRIHET

Vårt partis mest centrala värde är frihet i dess många olika former. Rörelsefrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, frihet att äga, näringsfrihet, religionsfrihet eller religionslöshetsfrihet, frihet att idka politisk verksamhet, frihet att självständigt bestämma över sin kropp.

1.2 JÄMLIKHET

Demokrati innefattar jämlikhet, vilket gäller både individen och samfundet. Till exempel – vi anser att lagar och förordningar måste behandla alla människor lika, oavsett om du är arbetare eller minister. Detta betyder att samhället inte får bilda strukturer som kunde bemöta människor ojämlikt på basen av deras personliga val.

Vi vill inte att samhället skall möjliggöra att människor bemöts ojämlikt på grund av till exempel hudfärg, nationalitet, sexuell läggning, kön eller personliga val gällande hälsa.

1.3. SKYDD AV PRIVATLIVET

Vårt parti tror fullt och fast på skyddet av privatlivet. Varje medborgare har rätt till sitt privatliv, och samhället borde inte ha någon användning för uppgifter rörande det, förutom i extrema undantagsfall. Endast i sådana fall, då samhället kan påvisa att individer eller grupper sannolikt utgör en allvarlig fara för samhället, kan denna princip frångås.

Detta innebär också att vi motsätter oss en digital identitet i europeisk stil, som alltför lätt kan omformas till ett verktyg för att behandla privata uppgifter till att underkuva en individ eller avstänga henne från resten av folket.

1.4 MORAL OCH ETIK SOM VÄRDEGRUND

På det traditionella fyrkantsfältet ligger vårt parti i det högerkonservativa hörnet.

Med högerståndpunkt avser vi tänkande utifrån individens frihet, där vi verkar för att inskränka av den offentliga maktens betydelse i människors vardag. Vi tror att ju friare medborgare är att förverkliga sig själva utan offentlig kontroll, desto effektivare och innovativare medborgare kommer vi att se.

Med konservatism avser vi tanken att saker och ting bör förändras, men endast då en sak verkligen behöver förändras. Detta innebär till exempel att vi inte ser någon mening med att återuppfinna fungerande vägmärken, kön eller traditionell skolutbildning utan någon rationell anledning fri från ideologi. Vi tror att när saker förändras så förändrar vi bara saker som har ett konkret behov av att förändras.

Med konservatism avser vi också att vi tror att det finländska samhället bygger på Finland grundlag, som ska vägleda all verksamhet i Finland.

I vårt parti finns det utrymme för ett brett tänkande som överskrider partigränserna. Vi känner därför att vi är hela folkets parti.

POLITISKA PROGRAM

3.1. MOT ETT NATIONELLT EKONOMISKT SYSTEM

Frihetsalliansen vill lösgöra Finland från EU:s överstatliga ekonomiska system som bygger på nyliberalism samt i och därmed från det utländska storkapitalets och stora internationella företags makt.

Vi vill att det ekonomiska systemet ska tjäna människan och samhället och inte tvärtom. I EU:s nuvarande ekonomiska system är det omöjligt att upprätthålla en sådan välfärdsstat som har brett stöd av folket, och detta faktum döljs genom vårt lands accelererande skuldsättning.
Därför är vårt mål att bygga ett eget nationellt ekonomiskt system, med vilket välfärdsstaten kan finansieras hållbart i vilket en viktig hörnsten är vår egen nationella valuta, det vill säga den finska marken. Enligt ekonomisters beräkningar har Finland förlorat runt 20 procent av sin bruttonationalprodukt under euromedlemskapet jämfört med Sverige som har sin egen valuta.

Vi vill bygga upp Finland till en stat som klarar sig själv och vars ekonomiska system tjänar folket och fördelar den välfärd det producerar jämnt i samhället.

Vår ekonomi måste bygga på bredast möjliga självförsörjning och en fungerande inre marknad. Vi måste ha förmågan att kontrollera kapitalrörelserna så att vi kan garantera att den välfärd som finländarna producerar genom sitt arbete och utnyttjande av våra naturresurser stannar i vårt land för att förkovra Finlands folk.

Frihetsalliansen stödjer frihandel, men inte i den form som definierats av EU, eftersom den är skadlig för både vår ekonomi och vår suveränitet. Villkoren för utrikeshandeln ska alltid ligga i Finlands egna händer och inte som i dagens läge, där EU förhandlar fram handelsavtal på våra vägnar bakom lyckta dörrar.

3.2 DET TRAMPAS PÅ DE MÄNSKILGA RÄTTIGHETERNA MED PANDEMIN SOM SVEPSKÄL

Frihetsalliansen stöder inrättandet av en oberoende författningsdomstol i Finland. Det nuvarande arrangemanget med grundlagsutskottet har i praktiken möjliggjort, att samma instanser som bryter mot grundlagen när de är vid makten, kan tolka den fördelaktigt för sig själva. Således har man i Finland satt bocken att vakta kållandet i denna fråga av central betydelse för nationen.

Grundlagen ska tolkas utifrån den synvinkel som den ursprungligen skrevs för, det vill säga för att säkerställa folkväldet och folkets rättigheter och inte för partimaktens mål och behov.

Dessutom möjliggör det nuvarande arrangemanget att EU har makten i de frågor som i första hand bör behandlas i grundlagsordning. Hur som helst tolkar EU-Finland tolkar ju också i övrigt, att EU-lagarna står högre än Finlands grundlag, trots att Finlands egen grundlag uttryckligen föreskriver att ingen lag får vara i konflikt med Finlands grundlag.

Av ovan nämnda skäl måste en politiskt obunden författningsdomstol inrättas i Finland.

3.4 YTTRANDEFRIHETEN MÅSTE ÅTERUPPRÄTTAS

Som en del av tankefriheten tror vi på människornas yttrandefrihet. Även obehagliga saker måste kunna sägas högt utan rädsla för en motreaktion från statens våldsapparat.
Samtidigt tror vi också på friheten att bli kränkt. Ingenting är så trivialt att inte någon kunde bli kränkt av det – och det måste människorna tillåtas att bli. Konsekvensen av att använda yttrandefriheten bör vara social, inte juridisk. Därför anser vi att det inte är statens uppgift att övervaka och avgöra vilka grupper av människor som blivit så allvarligt kränkta att staten ska straffa människor.

Bland annat av ovan nämnda skäl är vårt partis bestämda avsikt att ur strafflagen avlägsna paragraferna ”hets mot folkgrupp” och att göra paragrafen ”kränkning av trosfriden” förnuftig så att endast verksamhet som konkret störande religiösa sedvänjor räknas som störande av trosfriden.

De ifrågavarande två lagparagraferna är så brett formulerade att det inte är möjligt för en vanlig medborgare att veta om han kommer att bryta mot lagen genom det har skriver. Dessutom hindrar den senare lagen i sin nuvarande form praktiskt taget all religionskritik, eftersom all skriftlig religionskritik kan tolkas som en kränkning av trosfriden

3.5 ÅTERBÖRDANDE AV SJÄLVSTÄNDIGHETEN – LOSS FRÅN DEN EUROPEISKA UNIOINEN

Frihetsalliansens centrala mål är återupprättandet av Finlands självständighet – det vill säga avskiljandet av Finland från den federala Europeiska unionen.

EU är inte ett ekonomiskt projekt, vilket falskeligen såldes till finländarna, utan ett övernationellt och antidemokratiskt supermaktsprojekt som framföddes med den politiska och ekonomiska elitens handslag, i vilken de ekonomiska intressena är underordnade centraliseringen av makten till Bryssel.

EU och dess politiskt-ekonomiska system utformades överhuvudtaget inte för att främja finländarnas intressen, utan vi finländare är för EU endast betalare och riskbärare av dess internationella supermaktssträvanden.

För att driva sina egna intressen behöver finländarna sin egen självständiga stat, i vilken Finlands egen grundlag är den högsta lagen istället för de för oss främmande EU-lagarna. Det bör beaktas att enligt Finlands egen grundlag tillhör den högsta makten, det vill säga statsmakten, i Finland Finlands folk och detta grundlagens kärninnehåll kan endast förverkligas i ett självständigt och fritt land.

3.51 Finlands utrikespolitik

Frihetsalliansen stöder med eftertryck internationellt och europeiskt samarbete. Vi vill alltså inte isolera Finland, utan vill tvärtom förkovra och förändra Finlands roll i internationell politik till att bli mer positiv, istället för att förbli i vårt nuvarande subordinationsförhållande till EU:s ”gemensamma utrikespolitik”.

För detta samarbete behöver vi statlig självständighet och den neutralitetspolitik som den möjliggör. Med hjälp av neutralitet kan vi bygga goda både politiska och ekonomiska relationer i alla väderstreck. Vi inskärper att Finland folk inte behöver varken fiender eller konfrontation, utan endast vänner.

Förutom att neutralitet bäst garanterar vår säkerhet, ger den oss också möjlighet att för oss själva bygga en stor och positiv roll som fredsbyggare och fredsbevarande i den internationella politiken. På lång sikt är vårt mål att bygga upp Finland till en vida respekterad och erkänd supermakt inom fredsdiplomatin.


3.6 DIREKT FOLKVÄLDE OCH DEMOKRATI

Vi tror på finländskt förnuft och på den finländska medborgaren. Därför stödjer Frihetsalliansen ökningen av direkt demokrati, men identifierar också problemen som hör till dess utvecklande.

Det är ett faktum att finländarna har mycket dåliga erfarenheter av den rådgivande folkomröstningen om EU-medlemskapet. Före omröstningen gavs medborgarna ensidig, vilseledande och till och med falsk information av ledande media, för att klämma ut ett ställningstagande för EU-medlemskap av folket. Naturligtvis kan ett beslut som har fattats på grundval av falsk information, inte anses vara förenligt med rättskänslan och därför legitimt.

Verkan av viktiga statliga beslut framträder ofta först med lång fördröjning, och därför kräver beslut om dem omdöme och kunskap om de frågor som rör ifrågavarande beslut.

Därför bör folket också utbildas och upplysas om statliga angelägenheter, så att de känner till och förstår vår egen Grundlag, och våra nationella intressen så vitt som möjligt. Användningen av direkt demokrati kräver därför ett möjligast upplyst folk och opartisk informationsförmedling. Ett upplyst folk som känner till sina rättigheter är också i slutändan den bästa säkerheten för folkväldets kontinuitet.


3.7 MINIMERING AV IMPORTERAD MAT

Vårt parti tror att Finland är det bästa landet för att föda finländarna. Därför är ett av våra mål att göra Finland möjligast självförsörjande med mat.
Vi vill göra det möjligt för producent och konsument att mötas så direkt som möjligt utan onödiga mellanhänder. Vi vill sänka beskattningen av inhemsk mat och livsmedelsproduktion avsevärt. Genom att stödja inhemsk livsmedelsproduktion säkerställer vi försörjningstryggheten i exceptionella situationer och skapar arbetsplatser i Finland.
Det finländska jord- och skogsbruket har trampats på tillräckligt länge. Vi tror på företagsfriheten, både på landsbygden och i städerna.

3.8 PENSIONSFÖRSÄKRINGSSYSTEMEMET BÖR FÖRNYAS

Vårt parti ser det finländska arbetets bikostnader som ett betydande nationellt problem. En av de största faktorerna här är pensionssystemet som vi tycker är genomruttet.
Därför måste pensionssystemet förnyas helt. I nuvarande system är pensionsförsäkringspremierna alldeles för höga jämfört med det verkliga behovet. I verkligheten skulle en pensionsförsäkringsavgift på 5 % istället för nuvarande 25 % räcka för att upprätthålla pensionsförsäkringssystemet.

Om detta gjordes skulle det vara möjligt för arbetsgivare att betala sina anställda bättre löner, vilket skulle accelerera den inhemska konsumtionen, vilket skulle skapa fler inhemska jobb – och den positiva cykeln är klar.

3.9 RÄTTVISA

Frihet och rättvisa förverkligas i ett samhälle där alla är lika inför lagen och av människor skapade etiska värderingar.
Lagen tillåter friheten att tro fritt, men olagligheter som begås på grundval av tro är alltid gärningsmännens ansvar. Trosfrihet ger inte frihet att bryta mot Finlands lag.
Vi tror inte på kollektiv bestraffning, utan på individens frihet och ansvar. Vår grundprincip är att kyrkan och religionen är en del av samhället, men genom dem styrs inte tolkningen och utformningen av samhällets lagar.

3.10 DET SVENSKA OCH DET SAMISKA SPRÅKET

Vårt parti anser att Finland fortfarande är ett tvåspråkigt, till och med ett trespråkigt land. Därför bör både svenskspråkiga och samiskspråkiga ha rätt att få service även på sitt modersmål regionalt och i proportion till befolkningsstrukturen.
Men vi representerar också frihet, även i språkval. Vi tror inte på  tvångssvenska utan på valfrihet i språkstudier. Med morot, inte med käpp.

3.11 GÖRA MERVÄRDESSKATTEN RIMLIG

Finlands allmänna mervärdesskattesats bör sänkas till 15 procent. Detta skulle göra det möjligt för ekonomin att växa utan en omedelbar höjning av lönerna. Dessa medel skulle överföras till konsumtion, vilket skulle skapa nya arbetstillfällen i Finland och därmed ekonomisk tillväxt.

Hög mervärdesskatt tillsammans med hög inkomstbeskattning förhindrar överförande av kunnande, innovation och ekonomisk tillväxt till Finland i form av företag, experter och yrkeskunnig arbetskraft.

Finland är ett land med långa avstånd i den arktiska zonen. Att bo, leva och röra sig får inte bli för dyrt – därför måste bränslepriset sänkas rejält. Vi anser att det var ett stort misstag att sälja Caruna utomlands både vad gäller levnadskostnaderna och hela landets försörjningstrygghet.

Trots att vi är ett parti som stödjer affärslivets frihet anser vi viktigt att den offentliga makten håller fast vid sina naturliga monopol.

Vårt parti tror att, i kombination med pensionsförsäkringsförändringarna, kommer förändringarna i mervärdesskatten att tillföra den finska ekonomin tiotals miljarder ytterligare rörliga euro årligen, genom vilket landet kunde stiga till ett aldrig tidigare skådat välstånd.

3.12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Varje finländare bör kunna välja den vårdenhet de vill anlita. Det ska vara möjligt att byta vårdenhet vid behov. Vi stödjer modellen med egensjukskötare och -läkare, där det kundcentrerade arbetssättet utgår från vårdarbetets individualitet, kontinuitet, fullständighet och koordinerad helhet.

Social- och hälsovårdens informationssystems brokighet försvagar patientsäkerheten och gör det svårt att utbyta kundinformation mellan vårdpersonerna, vilket också ökar aktörernas arbetsbelastning för insamling av data. Enligt vår åsikt bör aktörerna inom social- och hälsovården ha ett samlat kundinformationssystem som säkerställer informationsflödet när en kund flyttar från en bransch till en annan eller flyttar till ett annat bostadsområde. Kunden ska skriftligen kunna förbjuda överföring av uppgifter mellan olika aktörer om han så önskar. Det har varit svårt att identifiera kunder som behöver mycket tjänster (PPT) inom primärvården, enligt vår mening bör vi satsa på detta i framtiden. Man räknar med att cirka 3 – 10 procent av välfärdsområdets kunder orsakar cirka 70 80 procent av social- och hälsovårdskostnaderna. Vi uppmuntrar särskilt PPT- kunder att ha längre kundrelationer med de instanser som sköter deras ärende, i vilket fall kvaliteten på tjänsten förbättras när en förtroendefull kundrelation
uppstår och uppdaterad information bevaras mellan bekanta aktörer i deras egen vårdenhet.


Marginalisering och fattigdom förebyggs genom att stärka människornas deltagande och arbetsförmåga, och genom att minska arbetslösheten och fattigdomen och genom att säkerställa tillgången av och tillgängligheten till bastjänster.

Social- och hälsovårdstjänsterna skall säkerställas i närheten av invånarnas vardagsmiljöer eller vid fungerande gång- och transportförbindelser. Möjlighet till distansmottagning ska erbjudas, om det är möjligt med tanke på kundens situation. Digitala tjänster kan användas för att öka tillgängligheten av tjänster och stödja kundens förmåga att fungera och behålla sin hälsa. Digitala tjänster skall inte ersätta utan stödja tjänsternas tillgänglighet och effektivitet.

Man bör satsa på förebyggande vård och på tjänster med låg tröskel istället för
på behandlingen av sjukdomar.

3.12.1 Familjecentralerna:

Man bör satsa på tjänster för barn och unga. Barn och unga är framtiden och vi
vill garantera alla en hälsosam och trygg inlärnings- och tillväxtmiljö. Elevvårdens tjänster i skolan är viktiga lågtröskeltjänster. Finländsk barnrådgivning är en världsberömd och utmärkt förebyggande tjänst; en konfidentiell långvarig kundrelation stödjer välbefinnandet för såväl gravida kvinnor, som mödrar, fäder, familjer samt spädbarn och barn.

Barnskyddet har under åren glidit över till en tjänst som produceras av privata företag och börsbolag. Vi anser att det är oetiskt att skaffa sig ekonomisk nytta på barn och unga. Enligt vår mening bör den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålla de behövliga barnskyddstjänsterna: både stödåtgärder i öppenvården och fosterhemstjänsterna; detta skulle också underlätta kvalitetskontrollen.

Mötesplatser ska också garanteras för unga, det bör satsas på ungdomsarbete och tillräckliga tjänster för elevvård, mentalvård och missbruk skall erbjudas unga.

3.12.2 Rusmedels- och psykvårdstjänster

Tillräckliga och heltäckande mentalvårds- och missbrukstjänster ska anordnas för finländarna, oavsett ålder, inom rimlig tid. Detta förebygger mest effektivt illamående och marginalisering, som på lång sikt resulterar i enorma kostnader för staten genom förlorade arbetsår och kostnader för social- och hälsovårdsåtgärder, icke att förglömma tidig sjukpensionering. Ur mänsklig synvinkel är det också viktigt att få ett omfattande och tidigt multidisciplinärt stöd.

3.12.3. Hälsovård för arbetslösa:

Det bör satsas ännu mer på sjukvården för arbetslösa. När en arbetslös arbetssökande ansöker om AN-tjänster bör grundorsakerna till arbetslösheten kartläggas av ett omfattande multiprofessionellt team och fokusera på dem. Med tidigt och multidisciplinärt stöd förkortas arbetslöshetens varaktighet eller klienten återinträder i arbetslivet genom utbildning.

3.12.4. Närståendevård

Vårt parti ser satsning på närståendevård som ett viktigt satsningsändamål, med vilken de som behöver tjänsten kan vårdas kostnadseffektivt av en närstående med respekt för människovärdet.

3.12.5. Tjänster för äldre

Antalet äldre kunder i hemtjänsten och personer med demens ökar och de behöver mer och mer hjälp. Det är viktigt att lyssna på och respektera de äldres och deras anhörigas tankar och önskemål.

Hemtjänst och stödboende måste utvecklas för att möta de äldres behov. Olika operatörers tjänster bildar en sömlös helhet. Därför måste ansvaret för samordningen och funktionaliteten av olika tjänster ligga hos en part.

Ett bra nätverk säkerställer tjänster för äldre. Dessa inkluderar distanstjänster, hemrehabilitering, hemsjukhus och läkares deltagande och engagemang i öppenvård för äldre.

Vi vill att äldre ska kunna bo hemma och få den service de behöver där, även
dygnet runt. Man bör satsa på de anställdas välbefinnande i arbetet och på resurser för hemtjänsten.

När det är otryggt att bo hemma och detta inte längre är möjligt ens med intensiv hemvård, tillgriper man långvarig dygnet runt vård.

3.13. SLUTA MED KLIMATHYSTERIN

Vårt parti tror inte på en klimatförändring som förorsakas av människor. Det betyder inte att vi förnekar klimatförändringen.

Vi upplever att klimatförändringarna kan påverkas av så mycket annat, att hysteriseringen kring koldioxid är överdriven. Vårt partis linje är att de klimatförändringar som koldioxid medför inte har undersökts till alla delar så, att man direkt kunde dra ett likhetstecken mellan en faktor som koldioxid och global uppvärmning.

Dessutom påpekar vårt parti att koldioxid trots allt är en värdefull gas som är nödvändig för växter och att det råder brist på den. Vi ser ett hot i en snäv, rent ut sagt religiös syn på vetenskapens tolkning, där bara en enda sanning accepteras, utan nya saker som kommit upp i ämnet accepteras. Frågan är så svårt politiserad att det är svårt att tala rationellt om den, även bland forskare. I framtiden kommer vi att pådriva rimlig, helt oberoende forskning och att
skrämseln av människor, särskilt barn och unga, i ämnet ska stoppas, att politiserad ”vetenskap” skall avlägsnas från skolböckerna och att öppen diskussion ska återupprättas.

Baserat på denna politik verkar vårt parti för att de skattehöjningar skall återkallas som har införts in i klimathysterins namn.

3.13.2 Miljöskydd

Inom miljöskyddet förordar Frihetsalliansen ett arbetssätt där vi ska investera resurser i att åtgärda endast sådana problem som vi med 100% säkerhet vet att de förorsakas av människor. Dessutom måste de fenomen vi redan har identifierat som sådant förstås så grundligt att resultaten av våra eventuella åtgärder är lätta att mäta.

Detta är vår linje för om resurser används utan mätbara och synliga resultat leder det till ett slöseri med resurser och därmed en förlust av motivation i hela verksamheten, eftersom rimligheten i åtgärderna inte kan motiveras på något sätt.

Till exempel är jordens klimat ett så komplext och dåligt förstått system, att man inte vet hur mycket vilken mänsklig aktivitet påverkar klimatet. Därför klarar vi inte heller av att mäta vad vi uppnår med ”klimatåtgärder”, vilket i sin tur gör att resursanvändningen för att ”reglera klimatet” blir helt värdelös och till och med skadlig. Eller så att samma resurser används mer effektivt någon annanstans.

Det finns mer än tillräckligt med miljöproblem som man med 100 % säkerhet vet är förorsakade av människor både i världen och i Finland. Bland annat nedskräpning av haven, föroreningar av vattendrag, mark och luft, förstörelse av regnskogar, överdriven användning av kemikalier, överfiske och tjuvjakt är definitivt konstgjorda akuta problem som mänskligheten borde ta itu med. Vi kräver en oberoende utredning av dessa.

Miljöskyddets inriktning bör enligt vår mening flyttas till t.ex. till dessa frågor förutom till vårt eget lands miljöproblem. I vår internationella verksamhet kan vi försöka fästa andra länders uppmärksamhet från dogmatiska ”klimatåtgärder” till dessa verkliga problem.

3.14 SLUTA MED MASSINVANDRINGEN

Vårt parti är inte emot invandring – en skicklig yrkesutövare kan flytta till Finland för att arbeta, och efter att ha lärt sig det finska språket och kulturen kan han ansöka om permanent uppehållstillstånd och finskt medborgarskap. Du kan också komma till Finland för att studera och därmed skaffa dig yrkeskunskaper. När vi pratar om invandrare så talar vi om de personer som nämns ovan.

Vårt parti motsätter sig däremot att migranter kommer till Finland. Med migranter avser vi alla sådana invandrare som inte har flyttat till Finland för att arbeta. När vi till exempel pratar om humanitära invandrare eller asylsökande som dyker upp vid gränsen talar vi om migranter.

De offentliga kostnaderna som förorsakas av migranter uppgår till miljarder euro årligen. Därför anser vårt parti att varje person som vistas illegalt i Finland bör utvisas till sitt hemland. Utöver detta måste situationen för varje redan accepterad flykting ses över med jämna mellanrum – flyktingstatus bör inte vara ett permanent tillstånd.

I situationer där personens hemland endast tar emot frivilligt återvändande ska den invandrare som illegalt befinner sig i Finland gripas och ges möjlighet att återvända antingen frivilligt till sitt hemland eller till det land som han kom till Finland ifrån. Att stanna i Finland är inte ett alternativ för invandrare som vistas i landet illegalt.

Om en asylsökande dyker upp vid gränsen mellan Finland och ett säkert land måste han enligt vår uppfattning omedelbart avvisas för att söka asyl i ett land som definieras som säkert.

3.15 ETT SJÄLVSTÄNDIGT STARKT FÖRSVAR UTAN
MILITÄRALLIANSER

Vårt parti anser att Finlands särställning som skapare och befästare av relationerna mellan stormakterna har byggt på alliansfrihet och förmågan att öppna diskussioner trots frågornas svårighet.

Som ett land som inte tillhör militära allianser har Finland kunnat göra sig till en större aktör i fredsbevarande operationer än vad landets storlek ger vid handa. Denna speciella status bryts i det ögonblick Finland ansluter sig till en militär allians.

Även av denna orsak framstår den europeiska federationen för vårt parti som ett hot, eftersom den genom att bilda en federal armé också underordnar vår armé mestadels utländskt befäl. Härvid föreligger uppenbar risk att finländarna kan bli insnärjda i stridigheter mellan stormakterna, där vi inte borde ha någon del eller lott.

Dessutom tror vårt parti att upprätthållandet av goda men uppmärksamma relationer med Ryssland är ett mycket mer trovärdigt och billigare säkerhetspolitiskt alternativ än ett Nato-medlemskap, vilket bara skulle bli en mycket dyr provokation mot Ryssland.

Finland borde producera det mesta av det material som behövs för vårt försvar själv. På så sätt förblir vi självförsörjande och upprätthåller på bästa sätt vår handlingsförmåga under alla förhållanden och scenarier. Dessutom ser vi även här en möjlighet för att skapa olika exportprodukter och arbetstillfällen.

De viktigaste kriterierna för vapen som köps från utlandet till försvarsmakten bör vara överkomliga priser, tillförlitlighet, enkelt underhåll och tillförlitlighet vid användning i nordliga förhållanden under hela deras livscykel, snarare än politiska tillhörigheter.

3.16 SJÄLVFÖRSÖRJNING

Frihetsalliansen har som mål att Finland ska vara så självförsörjande som möjligt inom alla samhällssektorer.

Självförsörjning inom livsmedelsproduktionen är en fråga om säkerhet och ekonomi. Det blir en fråga om säkerhet i exceptionella situationer, där den internationella handeln saktar in avsevärt, till exempel på grund av ett krigstillstånd. Det är en ekonomisk fråga när vi bara tänker på finländska arbetsplatser och jordbruk.

Inom energiproduktionen ska vi använda så mycket av våra egna energikällor som möjligt. När det gäller självförsörjning med energi framstår EU för oss som ett hot, eftersom ensidiga handelssanktioner utfärdade av den federala regeringen kan förorsaka problem för Finlands energiproduktion.

Finland bör vara självförsörjande gällande arbetsplatser. För att lyckas med detta måste staten göra företagandet och skapandet av nya jobb så lönsamt som möjligt. I detta avseende tror vi på friheten för företagande – det vill säga skära ner på normer och byråkrati och minska sidokostnaderna för lönen, till exempel genom att förnya pensionsförsäkrings systemet.
Finland är ett land rikt på råvaror. I detta avseende måste självförsörjningen garanteras på ett sådant sätt att utländska företag inte genom gruvreservationer ensidigt kan bestämma vad som sker i Finland. Även här ser vi EU som ett hot, för genom EU-lagstiftningen upprättas gruvlagar som är ogynnsamma för Finland.

Finland måste bevara nationalförmögenheten som grundvatten och mark under statlig kontroll utan privatisering, även enligt gruvlagen. Privatägda marker omfattas av skyddet av privatlivet.

För undantagsförhållanden måste staten ha tillräckliga buffertar för osäkerhetsfaktorer gällande importen.

3.17 MÖJLIGGÖRA FÖRETAGSAMHET OCH
FÖRETAGANDE MED FÖRNUFTIG BESKATTNING

Frihetsalliansen värdesätter finländska företagare och vill stödja tillväxten av finländska företag både nationellt och internationellt.

Frihetsalliansen stödjer ett arrangemang som liknar den estniska modellen, där små och medelstora företag uppmuntras att skapa nya jobb med olika incitament.

Enligt vår mening ska företagaren endast betala skatt på de pengar som tas ut från företaget. I praktiken, om företagets vinst investeras i företagets tillväxt, ska ingen skatt betalas på det, eftersom investeringen i framtiden betalar sig tillbaka i form av till exempel nya jobb och innovationer.

I frihetens namn stödjer vi även förenklad redovisning för företag med en omsättning under en viss nivå. Vi medger att det är en utmanande helhet att bilda ett system för att förhindra bedrägerier, men vi ser detta som ett viktigt steg för att uppmuntra företagande. Många affärsidéer förblir oprövade på grund av den förhållandevis tunga företagsbyråkratin. En lättare företagsbyråkrati skulle också kräva färre tjänstemän för att övervaka den, vilket också skulle lätta på statens utgiftsstruktur. Frihetsalliansen påminner om att Finland redan lever på skulder på ett ohållbart sätt, och en delorsak till detta är den absurt stora statsförvaltningen.

Frihetsalliansen tror på jämställdhet. Av denna anledning stöder vi inte några särskilda gruppincitament, positiv särbehandling eller något annat arrangemang som varje finländsk medborgare inte kan få eller ansöka om.

Det finns mycket att rätta till inom socialförsäkringen för företagare, och den bör på alla sätt sättas på samma nivå som den för löntagare.

3.18 FAMILJEN OCH BARNEN I ÄRA

Frihetsalliansen vill väcka oro över finländarnas födelsetal. Vi ser att familjepolitiken är en avgörande del av det finländska samhällets framtid, för utan barn har vi ingen framtid.

Barndomen och ungdomen är en mycket viktig tid för en individ och den skapar grunden för resten av livet.

Därför tror Frihetsalliansen att ekonomisk och social satsning på barndom och ungdom betalar sig många gånger om. Välfärd kan byggas ovanpå dessa investeringar långt in i framtiden.

3.19 INRE SÄKERHET UTAN MILITARISERAD POLIS

Frihetsalliansen tror på inhemskt polisarbete utan den internationella trenden till militarisering.

Vi tycker att det är oroväckande att polisen beväpnas till tänderna. Pansarfordon och massor av kravallutrustning har redan införskaffats till vår polis. Samtidigt är polisstyrkorna koncentrerade till storstädernas polispalats och de mindre landsortskommunerna glöms bort.

Vi litar på att den välutbildade och sansade finländska polisen som håller vårt samhälle igång. Vi vill återföra små och fördelaktiga polisavdelningar till landsbygden, så att varje finländare faktiskt skall ha möjlighet att förlita sig på polisens hjälp vid behov.

3.20 UTVECKLINGSHJÄLP

Finlands nuvarande modell med miljardbelopp till utvecklingsbistånd har i många sammanhang visat sig vara helt ineffektiv. Man får inget ordentligt värde för pengarna, istället avleds det någon annanstans än till det faktiska hjälpbehovet. Dessa kassaflöden används också mestadels för att bara behandla symptomen istället för själva sjukdomen.

Det skulle vara möjligt för ett självständigt och neutralt Finland att hjälpa krisländer och konfliktområden på ett billigare och effektivare sätt än genom att skicka pengar.

Den internationella status som neutraliteten erbjuder skulle kunna användas aktivt för att lösa kriser och förhindra dem. På så sätt kunde Finland genom att medla i konflikter i bästa fall hjälpa miljontals människor att återvända till sitt land eller förhindra att kriser bryter ut ända till vågor av flyktingar.

Vi kunde alltså effektivt utnyttja det politiska kapital som neutraliteten medför till att lösa världens problem istället för den nuvarande ineffektiva och slösaktiga modellen.