Puolueohjelma

Vapauden liitto -puolueen yleisohjelma

ARVOT

1.1 Vapaus

Puolueemme keskeisin arvo on vapaus sen monissa eri muodoissaan. Liikkumisen vapaus, sananvapaus, mielipiteenvapaus, omistamisen vapaus, elinkeinovapaus, uskonnon- tai uskonnottomuuden vapaus, vapaus poliittiseen toimintaan, vapaus päättää itsenäisesti kehostamme.

1.2. Yhden­vertaisuus

Demokratia sisältää yhdenvertaisuuden, joka koskee niin yksilöä kuin yhteisöä. Esimerkin kautta – uskomme, että lain ja asetusten pitää kohdella jokaista henkilöä yhdenvertaisesti, olit sitten duunari tai ministeri. Tämä tarkoittaa, ettei yhteiskunta saa muodostaa mitään sellaisia rakenteita, joilla ihmisiä voitaisiin kohdella eriarvoisesti heidän henkilökohtaisten ratkaisujensa pohjalta.

Emme halua, että yhteiskunta mahdollistaisi ihmisten eriarvoisen kohtelun esimerkiksi ihonvärin, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, henkilökohtaisten terveydellisten ratkaisujen tai sukupuolen takia.

1.3. Yksityisyyden suoja

Puolueemme uskoo vankasti yksityisyyden suojaan. Jokainen kansalainen on oikeutettu
yksityisyyteensä, eikä yhteiskunnalla pitäisi äärimmäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta olla
oikeuksia rikkoa sitä. Ainoastaan niissä tapauksissa, kun yhteiskunta pystyy osoittamaan
yksittäisten henkilöiden taikka ryhmien olevan todennäköisesti vakavaksi vaaraksi
yhteiskunnalle, voidaan tästä periaatteesta päästää irti.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että vastustamme EU:n ajamaa digitaalista identiteettiä, josta on liian helposti muotoiltavissa yksilön alistamiseen tai muusta kansasta erottamiseen käytettävä yksityistietojen käsittelyväline.

1.4 Moraali ja etiikka arvopohjana

Suomessa vallitsee uskonvapaus. Puolueemme kunnioittaa yksilöä ja hänen vapauttaan valita mihin uskoo. Haluamme ajaa moraalisia ja eettisiä ratkaisuja kollektiivisen parhaan puolesta oman egon unohtaen, empatialla ja rakkaudesta ihmiskuntaan ja kotimaahan. Rehellisyys, nöyryys, rauhallisuus, uutteruus, hyväntekeväisyys, maltillisuus ja ymmärtäväisyys ovat hyveitä, joiden päälle rakennamme Suomelle loistavan tulevaisuuden.

PÄÄ­PERI­AATTEET

Perinteinen poliittinen nelikenttä ei ole enää nykypäivää. Uusi jaottelu menee lokalismiglobalismi -akselilla ja toisaalta kollektivismi-individualismi -akselilla. Näillä akseleilla puolueemme sijoittuu lokalistiseen ja individualistiseen kulmaan.

Vanhat puolueet ovat globalistisia – eli ne kannattavat kaukana yksilöstä tapahtuvaa
ylikansallista ja harvainvaltaista päätöksentekoa suomalaisen kansanvallan sijasta.
Globalistisella politiikallaan ne tekevät Suomesta yhä haavoittuvamman, heikomman ja
riippuvaisemman maan siirtämällä nopealla tahdilla sekä päätöksentekoa, omistusta että
valmistusta pois Suomesta.

Vapauden liitto on lokalistipuolueena selkeä vastavoima globalisteille; kannatamme
itsenäistä kansallisvaltiota ja sen myötä paikallista päätöksentekoa sekä mahdollisimman
suurta ja laaja-alaista kansallista omavaraisuutta, jotka yhdessä johtavat työpaikkoihin,
hyvinvointiin, vaurauteen ja turvallisuuteen.

Lokalismi tarkoittaa sitä, että ihminen tekee päätökset elämästään itse. Jos päätökset
vaativat laajempaa ihmisjoukkoa, ne tehdään niin lähellä yksilöä kuin mahdollista.
Vapauden liitto pyrkii palauttamaan päätöksenteon oikeuden yksilölle itselleen.

Konservatiiveja olemme siinä, että mielestämme asioita tulee muuttaa vain siinä tilanteessa,
että asia todella tarvitsee muuttaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettemme näe järkeä
lähteä keksimään toimivia liikennemerkkejä, sukupuolia tai perinteistä kouluopetusta
uudelleen ilman mitään järjellistä syytä. Uskomme, että on syytä muuttaa ainoastaan
sellaisia asioita, joilla on konkreettinen tarve muuttua.

Konservatiivisuudella tarkoitamme myös sitä, että uskomme Suomen yhteiskunnan
perustuvan Suomen perustuslakiin, jonka pitää ohjata kaikkea toimintaa Suomessa.
Puolueessamme on tilaa laajapohjaiselle, yli puoluerajojen menevälle ajattelulle. Koemme
siksi olevamme koko kansan puolue.

POLITIIKKA­OHJELMAT

3.1. Kohti kansallista talous­järjestelmää

Vapauden liitto haluaa irrottaa Suomen EU:n uusliberalismiin perustuvasta ylikansallisesta talousjärjestelmästä ja sen myötä ulkomaisen suurpääoman ja kansainvälisten suuryhtiöiden vallasta.

Me haluamme, että talousjärjestelmä palvelee ihmistä ja yhteiskuntaa eikä toisinpäin. Nykyisessä EU:n talousjärjestelmässä kansan laajasti kannattaman hyvinvointivaltion ylläpito on mahdotonta ja tätä tosiasiaa peitellään maamme kiihtyvällä velkaannuttamisella. Siksi tavoitteenamme on rakentaa oma kansallinen talousjärjestelmä, jonka avulla hyvinvointivaltio voidaan kestävästi rahoittaa ja jonka yksi keskeinen kulmakivi on oma kansallinen valuutta, eli Suomen markka. Ekonomistien laskelmien mukaan Suomi on menettänyt eurojäsenyyden aikana kansantuotteestaan noin 20 prosenttia verrattuna Ruotsiin, jolla on käytössään oma valuutta.

Haluamme rakentaa Suomesta omillaan toimeentulevan valtion, jonka talousjärjestelmä palvelee kansaa ja jakaa tuottamaansa vaurautta tasaisesti yhteiskuntaan.

Taloutemme on perustuttava mahdollisimman laajaan omavaraisuuteen ja toimiviin sisämarkkinoihin. Meillä on oltava kyky kontrolloida pääomien liikkuvuutta, jotta voimme taata, että suomalaisten työllään ja luonnonvarojamme hyödyntämällä tuottama vauraus jää maahamme vaurastuttamaan Suomen kansaa.

Vapauden liitto tukee vapaakauppaa, mutta ei EU:n määrittelemässä muodossa, koska se on vahingollista sekä taloudellemme että suvereniteetillemme. Ulkomaankaupan ehdot tulee olla aina Suomen omissa käsissä, eikä niin kuin nykytilanteessa, jossa EU neuvottelee suljettujen ovien takana kauppasopimukset puolestamme.

3.2 Ihmisoikeuksien yli käveleminen pandemian varjolla

Vapauden liitto näkee koronaviruksen aiheuttaman taudin influenssan kaltaisena,
ylähengitystieinfektion aiheuttavana tautina. Kyseessä ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti,
joten puolueemme näkökulmasta kaikki koronarajoitukset ovat tarpeettomia.
Koronarajoituksilla tarkoitamme mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalalla olevien henkilöiden
koronarokotusvaatimuksia, koronapassia sekä kansalaisten elinkeinovapauteen kohdistuvia
rajoituksia. Tämänkaltaiset pakkotoimet polkevat yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja
aiheuttavat vakavaa vahinkoa sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Vastustamme myös ajatusta yleiseurooppalaisesta digitaalisesta rokotustodistuksesta. Kuten aikaisemmin tässä ohjelmassa totesimme, koemme digitaalisen identiteetin olevan kansalaisten yksityistietojen käsittelyväline, jonka avulla kiinalaistyyppinen kansalaispistejärjestelmä on liian helposti toteutettavissa.

3.3 Suomen perustuslain kunnioittaminen

Vapauden Liitto kannattaa riippumattoman perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen. Nykyinen perustuslakivaliokuntajärjestely on käytännössä mahdollistanut sen, että samat tahot, jotka vallassa ollessaan rikkovat perustuslakia myös voivat tulkita sitä itselleen edullisesti. Suomessa on siis tässä kansakunnalle keskeisen tärkeässä asiassa laitettu pukki kaalimaan vartijaksi.

Perustuslakia pitää tulkita siitä näkökulmasta mitä varten se on alun perin kirjoitettu, eli kansanvallan ja kansan oikeuksien turvaamiseksi eikä puoluevallan tavoitteiden ja tarpeiden hyväksi.

Lisäksi nykyinen järjestely mahdollistaa EU:lle vallan niissä asioissa, mitkä pitäisi käydä
ensisijaisesti perustuslainsäätöjärjestyksessä. EU-Suomihan muutenkin tulkitsee EU-lainsäädännön olevan Suomen perustuslain yläpuolella, vaikka Suomen oma perustuslaki
nimenomaan määrää, ettei mikään laki voi olla ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

Edellä mainituista syistä Suomeen on perustettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.

3.4 Sananvapaus palautettava

Osana ajattelunvapautta uskomme ihmisten sanomisen vapauteen. Ikäviäkin tosiasioita on
voitava sanoa ääneen ilman pelkoa valtiollisen väkivaltakoneiston takapotkusta. Uskomme samalla myös loukkaantumisen vapauteen. Mikään asia ei ole niin vähäpätöinen, etteikö joku voisi siitä loukkaantua – ja se ihmisille sallittakoon. Sananvapauden käytön seuraus tulee olla sosiaalinen, ei lainsäädännöllinen. Siksi uskommekin, ettei ole valtion asia valvoa ja päättää, minkä ihmisryhmien kokema loukkaus olisi niin vakava, että valtiovallan pitää rangaista ihmisiä.

Muun muassa edellä mainituista syistä puolueemme vakaa tarkoitus on poistaa rikoslaista kohdat “kiihotus kansanryhmää kohtaan” ja järkeistää “uskonrauhan rikkomispykälä” sellaiseen muotoon, että ainoastaan konkreettisesti uskonmenoja häiritsevä toiminta lasketaan uskonrauhan häirinnäksi.

Kyseiset kaksi lakipykälää ovat niin tulkinnanvaraisia, ettei tavallisella kansalaisella ole
mahdollisuutta ennen kirjoittamistaan tietää, tuleeko hän rikkomaan kirjoituksellaan lakia.
Lisäksi jälkimmäinen lakipykälä nykyisessä muodossaan käytännöllisesti katsoen estää
uskontokritiikin, sillä mikä tahansa kirjoitettu kritiikki uskontoa kohtaan on mahdollista tulkita uskonrauhan rikkomiseksi.

3.5 Itsenäisyyden palauttaminen – Irti Euroopan Unionista

Vapauden liiton keskeinen päämäärä on Suomen itsenäisyyden palauttaminen – siis Suomen irrottaminen liittovaltio Euroopan Unionista.

EU ei ole taloudellinen projekti, jollaisena se suomalaisille valheellisesti myytiin, vaan poliittisen ja taloudellisen eliitin kädenpuristuksella synnytetty ylikansallinen ja demokratian vastainen suurvaltaprojekti, jossa taloudelliset edut ovat alisteisia vallan keskittämiselle Brysseliin.

EU:ta ja sen poliittis-taloudellista järjestelmää ei ole alkuunkaan suunniteltu suomalaisten
etujen ajamista varten, vaan me suomalaiset olemme EU:lle vain sen kansainvälisten
suurvaltapyrkimysten maksajia ja riskinkantajia.

Suomalaiset tarvitsevat omia etuja ajaakseen oman itsenäisen valtion, jossa Suomen oma perustuslaki on korkein laki meille vieraiden EU:n lakien sijasta. On huomattava, että Suomen oman perustuslain mukaan korkein valta, eli valtiovalta, kuuluu Suomessa Suomen kansalle ja tämä perustuslain ydinsisältö voi toteutua vain itsenäisessä ja vapaassa maassa.

3.51 Suomen ulkopolitiikka

Vapauden liitto kannattaa vahvasti kansainvälistä ja eurooppalaista yhteistyötä. Emme siis halua eristää Suomea, vaan haluamme päinvastoin kasvattaa ja muuttaa Suomen roolia positiivisemmaksi kansainvälisessä politiikassa sen sijasta, että pysyisimme nykyisessä alistussuhteessamme EU:hun ja antaisimme sen sitoa kätemme EU:n “yhteiseen ulkopolitiikkaan”.

Tähän yhteistyöhön tarvitsemme valtiollista itsenäisyyttä ja sen mahdollistamaa
puolueettomuuspolitiikkaa. Puolueettomuuden avulla voimme rakentaa hyvät poliittiset ja
taloudelliset suhteet kaikkiin ilmansuuntiin. Suomen kansa ei tarvitse vihollisia eikä vastakkainasettelua, vaan ainoastaan ystäviä.

Sen lisäksi, että puolueettomuus takaa parhaiten turvallisuutemme, niin sen avulla meillä on myös mahdollisuus rakentaa itsellemme iso ja positiivinen rooli kansainvälisessä politiikassa rauhanrakentajana ja rauhanturvaajana. Tavoitteemme onkin pitkällä tähtäimellä rakentaa Suomesta laajasti arvostettu ja tunnustettu rauhandiplomatian suurvalta.

3.52 Itsenäinen vahva puolustus ilman sotilasliittoja

Puolueemme uskoo, että Suomen erikoisasema suurvaltojen välisten sovittelijana ja
lujittajana on perustunut sitoutumattomuuteen ja kykyyn avata keskusteluja asioiden
hankaluudesta huolimatta.

Sotilasliittoihin kuulumattomana maana Suomi pystyi tekemään itsestään
rauhanturvaoperaatioissa kokoaan suuremman toimijan. Tästäkin syystä Euroopan
liittovaltio näyttäytyy puolueellemme uhkakuvana, sillä muodostaessaan liittovaltion
armeijan, se alistaa myös oman armeijamme valtaosin ulkomaiden käskyvallan alle. Tällöin
on ilmeinen riski sille, että suomalaiset saatetaan sotkea suurvaltojen välisiin kahnauksiin,
missä meillä ei pitäisi olla osaa eikä arpaa.

Tämän lisäksi puolueemme uskoo hyvien, mutta tarkkaavaisten suhteiden ylläpitämisen
Venäjään olevan huomattavasti uskottavampi ja halvempi turvallisuuspoliittinen vaihtoehto
kuin Nato-jäsenyys, joka olisi ainoastaan hyvin kallis provokaatio Venäjää vastaan.

Suomen tulisi valmistaa puolustukseemme tarvittavasta materiaalista suurin osa itse. Näin
pysymme omavaraisina ja säilytämme parhaiten toimintakykymme kaikissa olosuhteissa ja
skenaarioissa. Lisäksi näemme tässä myös mahdollisuuden erilaisten vientituotteiden ja
työpaikkojen syntymiseen.

Puolustusvoimille ulkomailta hankittavissa aseissa tulisi poliittisten sidonnaisuuksien sijasta
tärkeimpinä kriteereinä olla kohtuuhintaisuus, luotettavuus, helppohuoltoisuus sekä
käyttövarmuus pohjoisissa olosuhteissa koko elinkaaren ajalta.

3.6 Suora kansanvalta ja demokratia

Uskomme suomalaiseen järkeen ja kansalaiseen. Siksi Vapauden Liitto tukee suoran demokratian lisäämistä, mutta tunnistaa myös sen kehittämiseen liittyviä ongelmia.
On tosiasia, että suomalaisilla on erittäin huonoa kokemusta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä EU-jäsenyydestä. Ennen äänestystä kansalaisille jaettiin yksipuolista, harhaanjohtavaa ja jopa valheellista tietoa valtamedian taholta, jotta kansalta saatiin puristettua EU-jäsenyyttä puoltava kanta. Väärien tietojen varassa tehtyä päätöstä ei tietenkään voi pitää oikeustajun mukaisena ja siten legitiiminä.

Tärkeiden valtiollisten päätösten vaikutus tulee monesti esiin vasta pitkällä viiveellä ja siksi niistä päättäminen vaatii harkintakykyä ja tietoa kulloiseenkin päätökseen liittyvistä asioista.

Siksi kansaa pitäisi myös kouluttaa ja valistaa valtiollisista asioista, jotta se tuntisi ja ymmärtäisi oman perustuslakimme ja kansalliset intressimme mahdollisimman laajasti. Suoran demokratian käyttäminen edellyttää siis mahdollisimman valistunutta kansaa ja puolueetonta tiedonjakoa. Valistunut ja omat oikeutensa tunteva kansa on myös viime kädessä kansanvallan jatkuvuuden kannalta sen paras turva.

3.7 Tuontiruoan minimointi

Puolueemme uskoo, että Suomi on paras maa ruokkimaan suomalaiset. Siksi yksi tavoitteemme on tehdä Suomesta ruoan suhteen mahdollisimman omavarainen.
Haluamme mahdollistaa tuottajan ja kuluttajan mahdollisimman suoran kohtaamisen ilman tarpeettomia välikäsiä. Haluamme alentaa kotimaisen ruoan ja ruoantuotannon verotusta huomattavasti. Tukemalla kotimaista ruoantuotantoa, turvaamme poikkeustilanteissa huoltovarmuuden ja luomme työpaikkoja Suomeen.
Suomalaista maa- ja metsätaloutta on poljettu jo tarpeeksi kauan. Uskomme vapauteen yrittää, niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

3.8 Eläkevakuutusjärjestelmä uusittava

Puolueemme näkee suomalaisen työn sivukulut merkittävänä kansallisena ongelmana. Yhtenä suurimmista tekijöistä tässä on eläkejärjestelmä, joka on mielestämme läpimätä.
Siksi eläkejärjestelmä tulee uusia kokonaan. Nykyisessä järjestelmässä eläkevakuutusmaksut ovat aivan liian suuria todelliseen tarpeeseen nähden. Todellisuudessa eläkevakuutusjärjestelmän ylläpitämiseksi riittäisi 5% eläkevakuutusmaksu nykyisen 25% sijaan.

Mikäli tämä tehtäisiin, olisi työnantajien mahdollista maksaa työntekijöilleen parempaa
palkkaa, mikä kiihdyttäisi kotimaista kulutusta, josta syntyisi lisää kotimaisia työpaikkoja – ja
positiivinen kierre olisi valmis.

3.9 Oikeudenmukaisuus

Vapaus ja oikeudenmukaisuus toteutuu yhteiskunnassa, jossa kaikki ovat samanarvoisia lain ja ihmisten laatimien eettisten arvojen edessä.
Laki sallii vapauden uskoa vapaasti, mutta uskon nojalla tehdyt laittomuudet ovat aina niiden tehneiden tahojen vastuulla. Vapaus uskoa ei anna vapautta rikkoa Suomen lakia.
Emme usko kollektiiviseen rankaisemiseen, vaan yksilön vapauteen ja vastuuseen. Perusperiaatteemme on, että kirkko ja uskonto ovat osa yhteiskuntaa, mutta niiden kautta ei ohjata yhteiskunnan lakien tulkintaa ja laadintaa.

3.10 Ruotsin ja saamen kieli

Puolueemme uskoo Suomen olevan edelleen kaksikielinen tai jopa kolmikielinen maa. Siksi sekä ruotsinkielisillä, että saamenkielisillä tulee olla oikeus saada palvelua myös omalla kielellään, aluekohtaisesti ja väestörakenteeseen suhteutettuna.
Edustamme kuitenkin vapautta myös kielivalinnassa. Emme usko pakkoruotsiin, vaan uskomme kielenopiskelussa valinnanvapauteen. Porkkanan, ei kepin kautta.

3.11 Arvonlisäveron kohtuullistaminen

Suomen yleinen arvonlisäverokanta tulee laskea 15 prosenttiin. Se mahdollistaisi talouden kasvun ilman palkkojen välitöntä nostamista. Nämä varat siirtyisivät kuluttamiseen, mikä loisi Suomeen uusia työpaikkoja ja sitä kautta talouskasvua.

Korkea arvonlisävero yhdessä korkean tuloverotuksen kanssa ehkäisee osaamisen, innovaatioiden ja talouskasvun siirtymistä Suomeen yritysten, asiantuntijoiden ja ammattitaitoisen työvoiman muodossa.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa arktisella vyöhykkeellä. Asuminen, eläminen ja liikkuminen ei saa olla liian kallista – mistä syystä polttoaineiden hintaa on alennettava merkittävästi. Koemme Carunan myymisen ulkomaille olleen massiivinen virhe niin elinkustannusten kuin myös koko maan huoltovarmuuden kannalta.

Vaikka olemmekin liike-elämän vapautta kannattava puolue, pidämme tärkeinä, että julkinen valta pitää luonnollisista monopoleistaan kiinni.

Puolueemme uskoo, että arvonlisäveron muutokset yhdistettyinä eläkevakuutusmuutoksiin
tuovat Suomen talouteen kymmeniä miljardeja liikkuvia euroja lisää vuositasolla, mitä kautta
maa voisi nousta ennennäkemättömään kukoistukseen.

Liian konservatiivinen veropolitiikka todennäköisesti hidastaa Suomen nousua itseaiheutetusta koronalamasta.

3.12 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Jokaisen suomalaisen tulee saada valita terveydenhuollon yksikkö, jossa haluaa asioida. Toimipistettä tulee voida vaihtaa tarvittaessa. Tuemme omahoitaja ja -lääkäri mallia, jossa asiakaskeskeinen työskentelytapa perustuu hoitotyön yksilöllisyyteen, jatkuvuuteen, kokonaisvaltaisuuteen ja koordinoituun kokonaisuuteen.

Nykyinen laaja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kirjo heikentää potilasturvallisuutta sekä vaikeuttaa asiakastietojen vaihtoa ammattihenkilöiden välillä lisäten myös toimijoiden työmäärää tiedonkeruun muodossa. Mielestämme sotealan toimijoilla tulisi olla yksi yhtenäinen asiakastietojärjestelmä, joka takaa tiedonkulun asiakkaan siirtyessä toimialalta toiselle tai muuttaessa toiselle asuinalueelle. Asiakkaan tulee voida kirjallisesti kieltää eri toimijoiden välinen tiedonsiirto näin halutessaan.
Paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita (PPT) on ollut vaikea tunnistaa perusterveydenhuollossa, mielestämme tähän tulee jatkossa panostaa. Arviolta noin 3-10 prosenttia hyvinvointialueen asiakkaista aiheuttaa noin 70-80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kannustamme erityisesti PPT-asiakasta pidempiin asiakassuhteisiin asiaansa hoitavien tahojen kanssa, jolloin palvelun laatu paranee luottamuksellisen asiakassuhteen syntyessä ja ajantasaisen tiedon pysyessä omassa hoitavassa yksikössä tuttujen toimijoiden välillä.

Syrjäytymistä ja köyhyyttä ehkäistään vahvistamalla ihmisten osallisuutta ja työkykyä sekä vähentämällä työttömyyttä, köyhyyttä ja huolehtimalla peruspalveluiden saatavuudesta ja tavoitettavuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on taattava asukkaiden arkiympäristöjen läheisyydessä tai toimivien kulku- ja liikenneyhteyksien päässä. Etävastaanottojen mahdollisuutta on tarjottava, mikäli se asiakkaan tilanteeseen nähden on mahdollista. Digipalveluilla voidaan lisätä palvelujen saatavuutta sekä tukea asiakkaan oman toimintakyvyn ja terveyden ylläpitoa. Digipalvelujen ei tule korvata vaan tukea palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta.

Ennaltaehkäiseviin sekä matalan kynnyksen palveluihin tulee panostaa sairauksien hoidon sijaan.

Kannatamme tiedottamista jolla ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan terveyteensä
lisääntyvät. Esimerkkinä näistä ravitsemus ja täydentävät hoidot.

3.12.1 Perhekeskukset:

Lasten ja nuorten palveluihin on panostettava. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja haluamme taata jokaiselle terveen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön. Oppilashuollon palvelut kouluilla ovat tärkeitä matalan kynnyksen palveluita. Suomalainen
neuvola on maailmankuulu ja erinomainen ennaltaehkäisevä palvelu; luottamuksellinen
pitkäkestoinen asiakassuhde tukee niin raskaana olevan, äidin, isän, perheen kuin imeväis-ja leikki-ikäisen hyvinvointia.
 
Lastensuojelu on lipunut vuosien varrella yksityisten yritysten ja pörssiyhtiöiden tuottamiksi palveluiksi. Koemme taloudellisen hyödyn tekemisen lapsilla ja nuorilla epäeettiseksi. Mielestämme julkisen terveydenhuollon tulisi itse tuottaa tarvitsemansa lastensuojelupalvelut: niin avohuollon tukitoimet kuin sijaishuollon palvelutkin; tämä helpottaisi myös laadunvalvontaa.

Nuorille on taattava myös kohtaamispaikkoja, nuorisotyöhön on panostettava ja nuorille tarjottava riittävät oppilashuollon-, mielenterveys- ja päihdepalvelut.

3.12.2 Päihde- ja mielenterveyspalvelut:

Suomalaisille tulee järjestää riittävät ja kattavat mielenterveys- ja päihdepalvelut iästä riippumatta kohtuullisessa ajassa. Tämä ehkäisee tehokkaimmin huonovointisuutta ja syrjäytymistä, joista koituu pitkällä aikavälillä valtavat kustannukset valtiolle menetettyjen työvuosien sekä sosiaali- ja terveystoimien kustannusten kautta, unohtamatta aikaista sairauseläköitymistä. Myös inhimilliseltä näkökannalta kattavan ja varhaisen monialaisen tuen saaminen on tärkeää. 

3.12.3. Työttömien terveydenhuolto:

Työttömien terveydenhuoltoon tulee entisestään panostaa. Työttömien terveydenhuoltoon ja työkyvyn haasteiden varhaiseen selvittelyyn tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Työttömällä työnhakijalla tulee jatkossakin olla oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, joka kattaa sekä hoitajan että tarvittaessa lääkärin palvelut.

Varhaisella ja tarvittaessa monialaisella tuella voidaan parhaimmillaan estää työttömyyden
pitkittymistä ja tukea työnhakijan nopeampaa paluuta työelämään.

Todisteellisesti pysyvästi tai määräaikaisesti työkyvyttömien ihmisten paikka ei ole työvoimapalveluiden luukulla ja työttömyysetuudella, vaan terveys- ja kuntoutuspalveluissa, sairasetuudella, kuntoutustuella tai määräaikaisella tai pysyvällä eläkkeellä. Eläkeratkaisujen tekemisen ei tulisi kuulua kasvottomille Kela-lääkäreille, vaan potilaan tavanneille ja työkyvyn selvittelyyn osallistuneille toimijoille. Varhaisella ja monialaisella tuella lyhennetään työttömyyden kestoa tai saadaan asiakas uudelleen koulutuksen kautta työelämän.


3.12.4. Omaishoito

Puolueemme näkee omaishoidon tärkeänä panostuskohteena, jolla apua ja palveluja
tarvitsevia läheisiä voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

3.12.5. Ikäihmisten palvelut

Ikääntyvien kotihoidon asiakkaiden ja muistisairaiden määrä lisääntyy ja he tarvitsevat yhä enemmän apua. On tärkeää kuunnella ja kunnioittaa ikäihmisten ja heidän omaistensa ajatuksia ja toiveita.

Kotihoitoa ja palveluasumista on kehitettävä vastaamaan iäkkäiden tarpeita. Eri toimijoiden palveluista muodostuu saumaton kokonaisuus. Siksi vastuu erilaisten palvelujen koordinaatiosta ja toimivuudesta pitää olla yhdellä taholla.

Hyvä verkosto takaa ikäihmisen palvelut. Näitä ovat etäpalvelut, kotikuntoutus, kotisairaala ja lääkäreiden osallistuminen ja sitoutuminen iäkkäiden avohoitoon.

Haluamme, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja kotihoidon palvelujen resurssointiin on panostettava.

Kun kotona asuminen on turvatonta ja ei enää onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin, turvaudutaan pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon.

3.13 Ilmastohysterian lopettaminen

Puolueemme ei usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Tämä ei tarkoita sitä, että kiistäisimme ilmastonmuutoksen.

Koemme, että ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa niin moni muukin asia, että hysterisointi hiilidioksidin suhteen on ylimitoitettua. Puoleemme linja on, ettei hiilidioksidin tuomia muutoksia ilmastoon ole tutkittu kaikilta osin niin, että voitaisiin suoraan vetää yhtäläisyysmerkki yhden tekijän kuten hiilidioksidin ja ilmaston lämpenemisen välillä.
Lisäksi puolueemme huomauttaa, että kaikesta huolimatta hiilidioksidi on kasveille välttämätön arvokaasu ja siitä on pulaa. Koemme uhkaavaksi kapea-alaisen, suorastaan uskonnollisvivahteisen näkemyksen tieteen tulkinnasta, missä hyväksytään ainoastaan yksi ainoa totuus, hyväksymättä uusia esille tulleita asioita aiheesta. Asia on niin pahasti politisoitu, että siitä on vaikea puhua järkevästi, edes tutkijoiden kesken. Ajamme tulevaisuudessa järkevää, täysin riippumatonta tutkimusta ja sitä, että ihmisten, erityisesti lasten ja nuorten pelottelu aiheella lopetetaan, koulukirjoista poistetaan politisoitu ”tiede” ja avoin keskustelu palautetaan.

Näihin linjauksiin perustuen, puolueemme ajaa ilmastohysterian nimissä ajettujen veronkorotusten perumista.

3.13.2 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelussa Vapauden liitto ajaa sellaista toimintatapaa, jossa meidän on syytä sijoittaa resursseja ainoastaan sellaisten ongelmien korjaamiseen, jotka 100% varmasti tiedämme ihmisen aiheuttamiksi. Lisäksi sellaiseksi jo toteamaammekin ilmiötä on ymmärrettävä niin perusteellisesti, että mahdollisten toimenpiteidemme tulokset ovat helposti mitattavia.

Tämä on linjamme siksi, että jos resursseja käytetään ilman mitattavia ja nähtävissä olevia tuloksia, niin se johtaa resurssien hukkakäyttöön ja sen myötä motivaation lopahtamiseen koko toiminnassa, koska toimien järkevyyttä ei voida mitenkään perustella.

Esimerkiksi maapallon ilmasto on niin monimutkainen ja huonosti ymmärretty järjestelmä, että ei ole tiedossa kuinka paljon mikäkin ihmisen toiminta ilmastoon vaikuttaa. Emme siis niin ollen myöskään pysty mittaamaan mitä saamme “ilmastotoimilla” aikaiseksi, joka taas aiheuttaa sen, että resurssien käyttö “ilmaston säätelemiseksi” saattaa olla täysin hyödytöntä ja jopa vahingollista. Tai niin, että nämä samat resurssit olisivat tehokkaammin käytössä muualla.

100% varmasti ihmisen aiheuttamiksi tiedettyjä ympäristöongelmia riittää sekä maailmalla että Suomessa enemmän kuin tarpeeksi. Muun muassa merien roskaaminen, vesistöjen, maaperän ja ilman saastuttaminen, sademetsätuhot, kemikaalien liikakäyttö, liikakalastus ja salametsästys ovat täysin varmasti ihmisen aiheuttamia akuutteja ongelmia, joihin ihmiskunnan tulisi puuttua. Vaadimme näihin riippumatonta tutkimusta.

Ympäristönsuojelun painopistettä pitääkin mielestämme siirtää mm. näihin kysymyksiin oman maamme ympäristöongelmien lisäksi. Kansainvälisessä toiminnassamme voimme yrittää suunnata muidenkin maiden huomiota dogmaattisiksi muodostuneista “ilmastotoimista” näihin todellisiin ongelmiin.

3.14 Massasiirtolaisuuden lopettaminen

Puolueemme ei vastusta maahanmuuttoa – osaava ammattilainen saa muuttaa työn
perässä Suomeen ja opeteltuaan suomen kielen ja kulttuurin, hän voi hakea pysyvää
oleskelulupaa ja Suomen kansalaisuutta. Suomeen saa tulla myös opiskelemaan ja sitä
kautta hankkimaan itselleen ammattitaitoa, mutta verovaroin kustannettu ilmainen koulutus ei saa kuitenkaan olla mikään automaatti, joka tullaan hakemaan ja sitten jatketaan matkaa. Kun puhumme maahanmuuttajista, puhumme edellä mainituista ihmisistä.

Puolueemme sen sijaan vastustaa siirtolaisten tulemista Suomeen. Siirtolaisella tarkoitamme kaikkia sellaisia maahanmuuttajia, jotka eivät ole muuttaneet Suomeen työn perässä. Kun esimerkiksi puhumme humanitaarisista maahanmuuttajista tai rajalle ilmestyvistä turvapaikanhakijoista, puhumme siirtolaisista.

Siirtolaisten aiheuttamat julkiset kustannukset ovat vuositasolla miljardeissa euroissa. Siksikin puolueemme kokee, että jokainen oikeudetta Suomessa oleskeleva henkilö tulee karkottaa kotimaahansa. Tämän lisäksi jokaisen jo hyväksytyn pakolaisen tilannetta on tarkasteltava tasaisin väliajoin uudestaan – pakolaisuuden ei pitäisi olla pysyvä tila.
Tilanteissa, missä henkilön kotimaa ottaa vastaan vain vapaaehtoisia palaajia, tulee laittomasti Suomessa oleva siirtolainen ottaa kiinni ja antaa vaihtoehdoksi palata joko vapaaehtoisesti kotimaahan tai maahan, mistä Suomeen tuli. Suomeen jääminen ei ole vaihtoehto laittomasti maassa oleville siirtolaisille.

Meidän mielestämme, jos Suomen ja turvallisen maan rajalle ilmestyy turvapaikkaa hakeva henkilö, hänet on käännytettävä välittömästi hakemaan turvapaikkaa turvalliseksi määritellystä valtiosta.

On muistettava, että turvapaikan hakeminen ilman syytä on törkeää, hyvää tarkoittavan
järjestelmän väärinkäyttöä, joka vaarantaa aidosti hädänalaisten ihmisten avun
saamisen mahdollisuuksia. Kielteisten päätösten tehokas toimeenpano on oleellinen osa
toimivaa turvapaikkajärjestelmää, joka tukee aidosti turvapaikan tarpeessa olevien
ihmisten oikeusturvan toteutumista.

3.15 Omavaraisuus

Vapauden Liitto tähtää siihen, että Suomi olisi mahdollisimman omavarainen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Ruokatuotannon omavaraisuus on turvallisuus- ja talouskysymys. Turvallisuuskysymykseksi se muodostuu poikkeustilanteissa, missä kansainvälinen kauppa hidastuu merkittävästi esimerkiksi sotatilan vuoksi. Taloudellinen kysymys se on, kun ajatellaan yksinään suomalaisia työpaikkoja ja maataloutta.

Energiantuotannossa tulee käyttää mahdollisimman paljon omia energianlähteitä. Energiaomavaraisuudenkin suhteen EU näyttäytyy meille uhkakuvana, sillä liittovaltion asettamat yksipuoliset kauppapakotteet voivat aiheuttaa ongelmia Suomen energiantuotannolle.

Suomen pitää olla työpaikkojen suhteen omavarainen. Jotta tässä onnistutaan, pitää valtion tehdä yrittäminen ja uusien työpaikkojen luominen mahdollisimman kannattavaksi. Tässä suhteessa uskomme yrittämisen vapauteen – eli normien ja byrokratian karsimiseen ja palkan sivukulujen laskemiseen esimerkiksi eläkevakuutusjärjestelmän uusimisen kautta.
Suomi on raaka-ainerikas maa. Tässä suhteessa omavaraisuus tulee taata siten, etteivät ulkomaiset yritykset voi yksin määritellä kaivosvarausten kautta sitä mitä Suomessa tapahtuu. Tässäkin kohtaa näemme EU:n uhkana, sillä EU-lainsäädännön kautta säädetään Suomen kannalta epäedullisia kaivoslakeja.

Suomen tulee säilyttää kansallisomaisuus kuten pohjavedet ja maaperä valtion kontrollin alla ilman yksityistämistä myös kaivoslain osalta. Yksityisessä omistuksessa olevat maat kuuluvat yksityisyyden suojan alle.

Poikkeusoloja varten valtiolla tulee olla riittävät puskurit tuonnin epävarmuustekijöiden varalle.

3.16 Yrittäjyyden ja yrittämisen mahdollistaminen järkevällä verotuksella

Vapauden Liitto arvostaa suomalaista yrittäjää ja haluaa tukea suomalaisten yritysten kasvua sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Vapauden Liitto kannattaa Viron mallin kaltaista järjestelyä, jossa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan luomaan uusia työpaikkoja erilaisin kannustimin.

Mielestämme yrittäjän pitäisi maksaa veroa ainoastaan yrityksestä ulosotetusta rahasta. Käytännössä, jos yrityksen tulos investoidaan yrityksen kasvuun, ei siitä pidä maksaa veroa, koska investointi tulevaisuuteen maksaa itsensä takaisin esimerkiksi uusien työpaikkojen ja innovaatioiden muodossa.

Vapauden nimissä kannatamme myös kevennettyä kirjanpitoa tietyn liikevaihdon alle jäävien yritysten kohdalla. Myönnämme, että on haastava kokonaisuus muodostaa tästä järjestelmä, jolla ehkäistäisiin huijauksia, mutta näemme tämän tärkeänä askeleena yrittäjyyteen kannustamisessa. Moni yritysidea jää kokeilematta verrattain raskaan yrityksiä koskevan byrokratian vuoksi.

Kevyempi yrityksiä koskeva byrokratia vaatisi myös vähemmän virkamiehistöä sitä
valvomaan, mikä osaltaan myös keventäisi valtion kulurakennetta. Vapauden Liitto
muistuttaa Suomen elävän jo nyt kestämättömällä tavalla velaksi ja osasyynä tähän on
järjettömän suuri virkamieskunta.

Vapauden Liitto uskoo yhdenvertaisuuteen. Tästä syystä emme kannata mitään erityisryhmäkannusteita, positiivista syrjintää tai muutakaan sellaista järjestelyä, jota jokainen Suomen kansalainen ei voi saada tai hakea.

Yrittäjien sosiaaliturvassa on myös paljon korjattavaa ja se olisikin saatava kaikin tavoin samalle viivalle palkansaajan kanssa.

3.17 Perheet ja lapset kunniaan

Vapauden Liitto haluaa herättää huolta suomalaisten syntyvyydestä. Näemme, että perhepolitiikka on kriittinen osa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta, sillä ilman lapsia meillä ei ole tulevaisuutta.

Lapsuus ja nuoruus ovat yksilön kannalta erittäin merkityksellistä aikaa ja se luo perustan koko loppuelämälle.

Siksi Vapauden Liitto uskoo, että lapsuuteen ja nuoruuteen kohdistuvat taloudelliset ja sosiaaliset painotukset maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Näiden panostusten päälle voidaan rakentaa hyvinvointia vielä pitkälle tulevaisuuteen.

3.18 Sisäinen turvallisuus ilman militarisoitua poliisia

Vapauden Liitto uskoo kotimaiseen poliisityöhön ilman kansainvälistä militarisoinnin trendiä. Pidämme huolestuttavana sitä, että poliisia aseistetaan hampaisiin asti. Poliisillemme on jo nyt hankittu panssariajoneuvoja sekä runsaasti mellakkavarustusta. Samalla poliisivoimia keskitetään suurten kaupunkien poliisipalatseihin unohtaen pienemmät maaseutupitäjät kokonaan.

Luotamme hyvin koulutettuun ja maltilliseen suomalaiseen poliisiin, joka pitää yhteiskuntamme pyörimässä. Haluamme palauttaa maaseudulle pienet ja edullisesti pyörivät poliisilaitokset, jotta jokaisella suomalaisella olisi todellisuudessa mahdollisuus turvautua poliisin apuun tarvittaessa.

3.19 Kehitysapu

Suomen nykymallilla antama miljardiluokan kehitysapu on monessa yhteydessä todettu täysin tehottomaksi. Rahoille ei saada mitään kunnollista vastinetta, vaan ne ohjautuvat jonnekin muualle kuin avun varsinaiselle tarvitsijalle. Näillä rahavirroilla myös useimmiten hoidetaan ainoastaan oireita itse sairauden sijasta.

Itsenäisen ja puolueettoman Suomen olisikin mahdollista auttaa kriisimaita ja konfliktialueita halvemmalla ja tehokkaammalla keinolla kuin rahan lähettämisellä.

Puolueettomuuden tarjoamaa kansainvälistä asemaa voitaisiin käyttää aktiivisesti hyväksi kriisien ratkaisemisessa ja niiden ehkäisemisessä. Näin Suomi voisi konflikteja sovittelemalla auttaa parhaissa tapauksissa jopa miljoonia ihmisiä palaamaan omaan maahansa taikka estää kriisien puhkeamista pakolaisaalloiksi asti.

Voisimme siis tehokkaasti käyttää puolueettomuuden tuomaa poliittista pääomaa maailman ongelmien ratkaisemiseen nykyisen tehottoman ja rahojamme hukkaavan mallin sijasta.

yhteistyöllä pääsemme eteenpäin
tule mukaan
ota yhteyttä