Vuokralaiset ovat vuokranantajien armoilla – erittäin tuottoisa bisnes.

Suomessa on jälleen vietetty asunnottomien yötä. Se on ikävä muistutus siitä, että Suomessa on edelleen asunnottomia ja päättäjien olisikin mielestäni syytä entisestään havahtua siihen tosiasiaan, että asunnottomien määrä saattaa vähenemisen sijasta pian merkittävästi lisääntyä, jos nykyiseen asuntopolitiikkaan ei saada pikaisesti muutosta.

Heka (Helsingin kaupungin asunnot oy) näyttää nyt hyvällä esimerkillä millainen asuntopolitiikan ei pitäisi olla. Hekan kohtuuttomat vuokrankorotukset, joita se on nyt toteuttamassa, tarkoittavat vääjäämättä sitä, että monet asukkaat ovat mahdottoman paikan edessä ja kun he eivät voi enää muusta karsia, niin välttämättömät perushyödykkeet kuten ruoka, lääkkeet ja terveydenhoito ovat seuraavaksi listalla. Hekan asunnoissa kun asuu paljon lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka elävät varsin pienillä kuukausituloilla ja joiden suurin menoerä on useimmiten juuri asumisen kustannukset.

Huoleni herää, että toimeentulotuen puolelle – eli viimeisen oljenkorren varaan – on tämän myötä taas siirtymässä tuhansia uusia ihmisiä kun rahat eivät vaan riitä. Miten ensi vuoden hallituksen esitetty muutos tulee näyttäytymään toimeentulotuen asiakkaan silmin, kun tiukennetaan joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana? Harva vuokralainen kun on varautunut tai edes pystyisi varautumaan merkittävään vuokrankorotukseen ja monet ovat jo nyt erilaisten tukien piirissä kuten asumistuki. Myös asumistukeen hallitus esittää, että yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaisi 42 prosentista 50 prosenttiin.

On huomattava, että asumistukeen käytetään moninkertaisesti enemmän valtion rahaa kuin asuntotuotantoon, mikä taas johtaa vääristymiin markkinoilla. Asumistuki ei siis ole enää yhteiskunnan tuki johonkin ohimenevään tarpeeseen, vaan siitä on tullut pysyvä järjestely, josta mm. Heka hyötyy suuresti. Asumistukijärjestelmää ylläpitävillä puolueilla on kytköksiä suuryrityksiin ja vuokra-asuntoja omistaviin tahoihin, jotka hyötyvät korkean vuokratason järjestelmästä – sillä kolmasosa kotitalouksista asuu kuitenkin vuokralla.

Hekalla on noin 54 000 asuntoa, joissa asuu lähes 100 000 ihmistä. Asuntorakentamisessa pelataan kovilla panoksilla kun katsoo kaupunkien ja kuntien isoja rakentamishankkeita
– pienillä toimijoilla ei ole enää edes mahdollisuutta osallistua niihin. On hyvä huomioida myös se, että Hekan korotukset vuodelle 2024 tuovat selkeästi painetta myös muille isoille vuokranantajille nostaa vuokria ja siitä saattaa käynnistyä dominoefekti, joka voi vyöryä myös omistusasujien lompakoihin esim. nousevien vastikkeiden merkeissä, joihin moniin kohonneet asuntolainojen korot ovat jo iskeneet.

Hekan tiedotteen mukaan: ”Keskivuokra Hekan tavallisissa asunnoissa on ensi vuonna 14,11 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,60 euroa. Hekan keskivuokra vuonna 2024 on 12 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2023.”

Helsingin kaupunki on tehnyt linjauksen, että Hekan vuokrien pitäisi olla vähintään, siis vähintään, 40 prosenttia alhaisemmat kuin markkinavuokrien. Tämä ei ole laajasti toteutunut eikä se todellakaan enää toteudu vuokrankorotuksien jälkeen. Hekalla vuokrataso on ollut Helsingissä noin 36 prosenttia alle keskimääräisen markkinavuokran.

Heka perustelee korotuksia mm. korkotason voimakkaalla nousulla, mutta sen ei pitäisi koitua asukkaiden maksettavaksi. Näinkin ison vuokranantajan pitäisi ottaa huomioon lainaa ottaessa se, että korot saattavat hyvinkin nousta. Myös lämmityskustannusten kerrottiin nousseen vuoden aikana yli 30 prosenttia. Heka ei tainnut sitten osallistua muiden mukana energiansäästötalkoisiin vaikka viime vuonna se kovasti mainosti tähtäävänsä kiinteistöjensä energiaomavaraisuuden kasvattamiseen.

Meidän pitää yhdessä sinnikkäästi ja laajasti vastustaa suuria vuokrankorotuksia lyhyellä varoajalla, jotka entisestään vain nopeasti lisäävät mm. lapsiperhe- ja vanhuusköyhyyttä.

”Onni asuu Hekassa” alkaakin olemaan surullinen vitsi, jolle kukaan ei naura…

……………

Hyresvärden har allt annat än välvillighet med tanke på hyresgästerna – en mycket lönsam verksamhet.

De hemlösas natt har återigen firats i Finland. Det är en sorglig påminnelse om att det fortfarande finns hemlösa i Finland och jag tycker att beslutsfattarna borde vara mera medvetna om att istället för att det kommer minska kan antalet hemlösa snart öka rejält om den nuvarande bostadspolitiken inte ändras snabbt.

Heka (Helsingin kaupungin asunnot oy) är nu ett bra exempel på hur bostadspolitiken inte skall vara. Hekas orimliga hyreshöjningar, som de nu genomför, innebär oundvikligen att många invånare ställs inför en omöjlig situation och när de inte längre kan göra sig av med något annat är väsentliga basvaror som mat, medicin och sjukvård nästa på listan. I Hekas lägenheter bor många barnfamiljer och äldre, som lever på mycket små månadsinkomster och vars största utgift oftast är just levnadskostnaderna.

Oron jag nu har är att i och med detta hamnar tusentals nya människor söka utkomststöd – d.v.s. förlitar sig på det som borde vara den allra sista lösningen – när pengarna bara inte räcker till. Hur kommer nästa års regeringsuppdrag att se ut genom klientens ögon som får utkomststöd, när grunderna för att acceptera klientens högre boendeutgifter skärps på vissa områden? Få hyresgäster har förberett sig eller ens skulle kunna förbereda sig på en större hyreshöjning och många måste redan få andra stöd från FPA som bostadsbidrag. Även angående bostadsbidrag föreslår regeringen att den grundläggande självriskdelen av allmänt bostadsbidrag ska öka från 42 procent till 50 procent.

Det bör noteras att många gånger mer statliga pengar används till bostadsstöd än till bostadsproduktion, vilket återigen leder till snedvridningar på marknaden. Bostadsbidragets roll är därför inte längre samhällets stöd för ett tillfälligt behov, utan har blivit ett permanent stöd, som t.ex. Heka drar stor nytta av. De partier som upprätthåller det nuvarande bostadsstödssystemet har kopplingar till stora företag och enheter som äger hyresrätter, som drar nytta av systemet med höga hyresnivåer – eftersom en tredjedel av hushållen bor på hyra.

Heka har cirka 54 000 lägenheter, där det bor nästan 100 000 personer. Bostadsbyggandet innebär höga insatser när man ser till städers och kommuners stora byggprojekt
– små operatörer har inte ens längre möjlighet att delta i dem. Jag inser att Hekas hyreshöjningar för år 2024 helt klart kommer att sätta press på andra stora hyresvärdar att också de höjer hyrorna, och det kan utlösa en dominoeffekt som även kan drabba bostadsägarnas plånböcker, t ex i form av stigande vederlag, många har ju redan även drabbats av de höjda bolåneräntorna.

Enligt Hekas pressmeddelande: ”Nästa år blir snitthyran i Hekas standardlägenheter 14,11 euro/kvadratmeter per månad, medan snitthyran i år är 12,60 euro. Hekas genomsnittliga hyra 2024 blir 12 procent högre än 2023.”

Helsingfors stad har gjort en policy att Hekas hyror ska vara minst, det vill säga minst 40 procent lägre än vad marknadshyrorna är. Detta har inte implementerats i stor omfattning och det kommer definitivt inte att genomföras nu heller efter hyreshöjningarna. I Heka har hyresnivån i Helsingfors legat cirka 36 procent under den genomsnittliga marknadshyran.

Heka motiverar hyreshöjningarna t.ex. med en kraftig höjning av räntan, men den ska ju inte behöva betalas av de som bor på hyra. Man tycker ju en så stor hyresvärd borde ha tagit i hänsyn när man tar ett lån att räntorna mycket väl kan stiga. Uppvärmningskostnaderna rapporterades också ha ökat med över 30 procent under året. Det verkar som att Heka då inte deltog i energisparsamtalko med andra ord, fast förra året utkom det kraftigt att man strävade till att öka sina fastigheters energisjälvförsörjning.

Tillsammans måste vi ihärdigt och brett motsätta oss stora hyreshöjningar som tas i bruk på kort sikt, annars blir det en snabb ökning inom t.ex. barnfamilj- och ålderdomsfattigdom.

”Onni asuu Hekassa/Glädje bor i Heka” börjar bli ett sorgligt skämt som ingen skrattar åt…

……………

Tenants are at the mercy of landlords – a very profitable business.

The night of the homeless has been celebrated again in Finland. It is a sad reminder that there are still homeless people in Finland, and I think the decision-makers should be more aware of the fact that instead of decreasing, the number of homeless people may soon increase significantly if the current housing policy is not changed quickly.

Heka (Helsingin kaupungin asunnot oy) is now a good example of what housing policy should not be like. Heka’s unreasonable rent increases, which it is now implementing, inevitably mean that many residents are faced with an impossible situation and when they can no longer use less money, so basic things such as food, medicine and healthcare are next on their list. Heka’s apartments are home to many families with children and also elderly, whom both live on very small monthly incomes and whose biggest expense is usually the cost of living.

The concern I have is that with this, thousands of new people are moving to the last-resort financial assistance – that should be the last straw – when the money just isn’t enough. How will next year’s changes that the government vill focus on appear in the eyes of the last-resort financial assistance client, when the grounds for accepting the client’s housing expenses when they are higher than the norm are tightened in some areas? Few tenants have prepared or even could prepare for a significant rent increase, and many are already covered by various benefits such as general housing allowance. Even with the general housing allowance ,government proposes that the basic deductible portion of general housing allowance would increase from 42 percent to 50 percent.

It should be noted that many times more state money is used for housing support than for housing production, which again leads to distortions in the market. Housing allowance is therefore no longer society’s support for a temporary need, but has become a permanent arrangement, which e.g. Heka benefits greatly. The parties that maintain the housing support system have connections to large companies and entities that own rental apartments, which benefit from the high rent level system – because one third of households live in rent.

Heka has around 54,000 apartments, where almost 100,000 people live. Housing construction involves high stakes when you look at the big construction projects that are taken place in cities and municipalities
– small operators no longer even have the opportunity to participate in them. It’s also good to note that Heka’s increases for 2024 will clearly put pressure on other big landlords to raise rents as well, and this may trigger a domino effect that can also hit the wallets of owner-occupiers, e.g. in the form of rising maintenance charge, many of whom have already been hit by the increased mortgage interest rates.

According to Heka’s press release: ”Next year, the average rent in Heka’s standard apartments will be 14.11 euros per month per square meter, while this year the average rent will be 12.60 euros. Heka’s average rent in 2024 will be 12 percent higher than in 2023.”

The city of Helsinki has made a policy that Heka’s rents should be at least, i.e. at least, 40 percent lower than market rents. This has not been widely implemented and it certainly will not be implemented anymore after the rent increases. In Heka, the rent level in Helsinki has been approximately 36 percent below the average market rent.

Heka justifies the increases e.g. with a strong increase in the interest rate, but it should not have to be paid by the residents. Even such a large landlord should take into account when taking out a loan that interest rates may well rise. Heating costs were also reported to have risen by more than 30 percent during the year. It seems that Heka then did not participate in the voluntary energy saving work with the others, even though last year ithey heavily advertised that ithey aimed to increase the energy self-sufficiency of its properties.

Together, we must persistently and widely oppose large and fast taken into act rent increases, which will further fast increase e.g. family with children and eldery poverty.

”Onni asuu Hekassa/Luck lives in Heka” is starting to be a sad joke that no one laughs at…

Susanna Strandvik, Helsingin Vapauden liiton paikallisyhdistyksen sihteeri ja EU vaaliehdokas/Helsingfors Frihetsalliansens sekreterare och EU valkandidat/Helsingin Vapauden liitto secretary and EU cadidate

Samankaltaiset artikkelit