Dualismin monet kasvot

Filosofinen dualismi viittaa kaksijakoisuuteen. Ontologinen dualismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan olevainen eli todellisuus koostuu kahdesta eri olomuodosta. Yleensä näiden kahden olomuodon ajatellaan olevan materia ja henki. Ontologisessa dualismissa materiaa ei voi palauttaa henkeen eikä henkeä materiaan, toisin kuin ontologisessa monismissa, jossa jompikumpi edellisistä on aina palautettavissa toiseen.

Suurvaltapolitiikassa dualismi voi näkyä esimerkiksi valtioiden välisinä vastakkainasetteluina, joissa ne pyrkivät vahvistamaan omaa valta-asemaansa suhteessa muihin valtioihin. Tämä voi ilmetä esimerkiksi geopoliittisina konflikteina, kilpailuna resursseista tai ideologisten erojen kautta. Luonnonvarat ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä resursseja, jotka vaikuttavat suuresti kansojen välisiin suhteisiin ja geopoliittiseen dynamiikkaan. Suurvaltapolitiikka on valtioiden välisten suhteiden ja yhteistyön hallintaa suurvaltojen toimesta. Suurvaltojen pyrkimys varmistaa pääsy ja hallinta tärkeisiin luonnonvaroihin voidaan nähdä keskeisenä osana suurvaltapolitiikkaa.

Esimerkkejä tästä voivat olla raaka-aineiden ja energian tuotannon varmistaminen, geostrategiset sijainnit sekä meriliikenne- ja kauppareitit. Luonnonvarojen kontrolloinnilla ja hallinnalla voi olla suuria vaikutuksia valtioiden välisiin suhteisiin ja konflikteihin. Tärkeätä onkin pyrkiä tasapainottamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön suojelua kansainvälisten suhteiden ja suurvaltapoliittisten intressien kanssa. Ukrainan sodan taustat liittyvät juuri näihin suurvaltapoliittisiin rakka-aineiden ja energian tuotannon varmistamisiin. Media luo meille kuvan ideologisesta lännen ja idän vastakkainasettelusta, jossa olisi kyse ns. läntisen demokratian puolustamisesta yksinvaltiutta vastaan. Dualistinen vastakkainasettelu jakaa ihmiset kahteen leiriin, jolloin valtaeliitin on helppo hallita kansakuntia. Meidän tulee ikään kuin valita oma leirimme, jossa ei ole välimaastoa eli sijaa rauhanneuvottelulle. Aseet puhuvat. Sotakiihkoiset valtapuolueet hallitsevat kansaa pelolla, mikä on illuusio, jonka jokainen voi puhkaista käsittelemällä omat traumansa. Sota loppuu, kun sotilaat eivät suostu tykinruuaksi valtaapitävien shakkilaudalla.

Sotapropaganda puolestaan oli tärkeä osa toisen maailmansodan aikana käytyjä taisteluja. Henkisessä sodankäynnissä kokeiltiin erilaisia keinoja: milloin vihollisen räikeää mustamaalausta, milloin harmittomia iskelmiä. Viihde, taide, propaganda ja sensuuri olivat nekin sotavuosien taistelukalustoa. Monet suomalaiset viihdyttäjät saivat kannuksensa nimenomaan rintamakiertueilla ja radioissa. Radiosta tuli olennainen väline niin Suomen rintamilla kuin kansainvälisessä propagandataistelussa. Radioaaltoja käytettiin myös vastapuolen sanoman häirintään. Esimerkiksi ”Säkkijärven polkka” soi tauotta kuukausien ajan venäläisten radiomiinojen torjumiseksi. Sotapropaganda pyrki vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja tunteisiin, ja sen tavoitteena oli tukea omaa sotaponnistelua ja heikentää vastustajaa.

Uutisoinnissa on usein havaittavissa dualistinen lähestymistapa, jossa tapahtumista kerrotaan mustavalkoisesti hyvän ja pahan näkökulmasta. Uutisten kautta luodaan usein vastakkainasetteluja ja konflikteja, mikä voi vahvistaa ääripäiden ajattelua yhteiskunnassa. Dualismin ajattelutapa voi vaikuttaa myös uutisoinnin sisältöön ja tapaan esittää tapahtumia. Miten löytää tasa-paino eri näkökulmien välillä? Totuushan ei ole niin mustavalkoinen.

Yle uutisten kansainvälinen tietolähde on usein Associated Press (AP). Se on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista uutistoimistoista tarjoten tietoa kaikkialta maailmasta. AP:n uutisia käyttävät monet eri tiedotusvälineet ympäri maailmaa. The McClatchy Company on suurin jäsenyhtiö, joka omistaa Associated Pressin. Kevin McClatchy on entinen Pittsburgh Piratesin omistaja ja entinen MLB:n omistaja. Hän toimi Pittsburgh Piratesin omistajana vuosina 1996-2007 ja oli ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen MLB-joukkueen omistaja. Hän on myös tunnettu työstään LGBT-oikeuksien ja syrjimättömyyden edistäjänä urheilumaailmassa. CNN:n poliittinen suuntautuneisuus on perinteisesti ollut keskusta-vasemmistolainen. Kanava on tunnettu liberaalista näkökulmastaan ja usein se tukee demokraattisia arvoja ja poliitikkoja. Suomessakin uutisointi on ollut tämän suuntaista ja patriootit on nähty putinisteina, hörhöinä, salaliittoteoreetikkoina ja … Näin ollen dualismi ja sotapropaganda ovat kaksi erilaista käsitettä, mutta molemmat ovat vaikuttaneet ihmisten ajatteluun ja toimintaan eri tavoin historiallisissa yhteyksissä median nostaessa ne valokeilaan. Vain puolueettomalla tiedonjakamisella voidaan suitsia dualismin tuomaa harhaa.

On tärkeää tiedostaa, että todellisuus on monimutkainen ja monikerroksinen eikä aina mahdu yksinkertaiseen dualistiseen kehikkoon. Siksi uutisoinnin tulisikin pyrkiä tasapuoliseen ja monipuoliseen kuvaukseen tapahtumista, välttäen liiallista mustavalkoista ajattelua ja vastakkainasetteluja. Olkaamme kaikki yhtä suurta maailmankaikkeutta, joka tukee harmoniaa, tasapainoa ja ”yhteen hiileen puhaltamista”. Voimme auttaa ihmiskuntaa vain omalla esimerkillämme jakamalla tietoa realistisesti, mutta samalla toivoa paremmasta maailmasta luoden.

Tarja Impiö
Lähteet: 😊
https://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/sota-ajan-viihde-ja-propaganda
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dualismi_%28filosofia%29
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:dualismi
Kati Hoffström ja Janne Laakso: Projekti Planeetta Maa, 2024

Samankaltaiset artikkelit