Eurovaaliehdokas 2024

Susanna Strandvik.
Susanna Strandvik 187
Hei sääntö-EU!

Kohti itsenäisyyden tulevaisuutta: Suomen polku demokratian ja itsenäisyyden palauttamiseen alkaa.

Kun lähestymme vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja, on samalla välttämätöntä kohdata Euroopan unionin karut todellisuudet, jotka ovat selkeästi heikentäneet Suomen itsenäisyyttä ja demokraattisia periaatteita. Vaikka EU on luvannut yhtenäisyyttä ja vaurautta, EU ei ole onnistunut täyttämään useita lupauksiaan, jättäen Suomen kansan byrokraattisten määräysten armoille ja murentaen rakkaan itsenäisyytemme ja itsemääräämisoikeutemme.

Olin 15-vuotias kun Suomen eduskunta hyväksyi kiireellä ja hyvin taktisesti – ennen Ruotsin kansanäänestystä – hallituksen esityksen 18.11.1994 Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Harmillisesti en saanut silloin ikäni puolesta äänestää, mutta olisin silloin äänestänyt vastaan eikä mielipiteeni ole tähänkään päivään muuttunut – tämän takia olen nyt ehdolla EU-vaaleissa kotikaupungissani Helsingissä.

Euroopan parlamentista eroaminen tulisi valmistella perusteellisesti, koska tämä käynnistäisi Suomessa laajamittaisen poliittisen prosessin, missä ensimmäinen selkeä askel olisi Suomessa järjestettävä kansanäänestys. Suomen kansalaiset saisivat siten käyttää äänioikeuttaan EU:sta eroamisesta. Tätä ajatusta kannatan vahvasti kampanjaohjelmassani.

Viime vuosina Suomi, kuten monet muutkin jäsenvaltiot, on todistanut huolestuttavaa demokraattisten arvojen rapautumista EU:n kehyksessä. Päätökset tehdään kaukana kansan tahdosta. Noin 80% asetuksista tulee Brysselistä ja EU käyttää epäsuhteellista valtaa politiikkoihimme, jotka monesti ylitulkitsevat EU-säännöt. EU:n instituutioiden puute avoimuudessa ja vastuun velvollisuudessa on jättänyt suomalaiset sydänmaan kansalaiset pettymään kerta toisensa jälkeen ja kansalta on riistetty täysin valta päätöksentekoprosesseissa, jotka muovaavat yhä voimakkaammin kansalaisten elämää.

Toimin tiiminvetäjänä rahoitus-alalla, mutta olen aikaisemmin työskennellyt laajasti eri aloilla, muun muassa terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä myynnin että kaupan alan parissa. Vapauden liitossa olen hallituksen jäsen sekä Helsingin Vapauden liitto ry:n perustajajäsen sekä toimin siellä sihteerinä että taloudenhoitajana.

EU:n talouspolitiikka on myös haitannut Suomea, tukahduttaen kasvumme ja vaikeuttaen kykyämme menestyä maailmanlaajuisesti. Epäoikeudenmukaiset kaupankäynnin käytännöt, rasittavat sääntelyt ja resurssien epätasainen jakautuminen ovat haitanneet taloudellista potentiaaliamme jättäen teollisuutemme kamppailemaan kilpailussa ja kansalaisemme
kohtaamaan työttömyyttä ja taloudellista epävarmuutta.

On aika, että Suomi palauttaa itsenäisyytensä ja kulkee omaa tietään kohti vaurauden ja itsemääräämisoikeuden tulevaisuutta. Eroamalla EU:sta Suomi saa takaisin kontrollin kohtalostaan, turvaten demokratian, vapauden ja itsenäisyyden periaatteet, mitkä ovat kansakuntamme peruskiviä.

Visioni Suomelle on sellainen, missä päätökset tehdään kansan hyväksi. Ei niin kuin nyt, kun Suomen Brysselin virkamiehet pelaavat niin sanotun mallimaan puolesta ja lahjoittavat samalla pala palalta Suomea pois. Kuvittele tulevaisuutta, missä suomalaiset yritykset voivat menestyä kilpailukykyisellä sekä kotimaisella että globaalilla markkinoilla, missä kulttuuri-identiteettiämme juhlitaan ja säilytetään ja missä hallituksemme on vastuussa kansalaisilleen ja kansalla töissä.

Ehdokkaana lupaan puolustaa yllä olevien asioiden lisäksi Suomen itsemääräämisoikeutta ja ajaa kansanäänestyksen pitämisestä ja siten myös kaikin keinoin edistää vetäytymistämme EU:sta sekä palauttamaan markan käyttöömme. Yhdessä teidän äänestäjien ja muiden Vapauden liiton ehdokkaiden kanssa luomme kirkkaamman tulevaisuuden Suomelle – tulevaisuuden, missä demokratia on ylin ja kansakuntamme seisoo korkeana itsenäisyyden, vapauden ja puolueettomuuden pylväänä Pohjoismaissa.

Liity mukaan tähän historialliseen tilaisuuteen, kun aloitamme matkan kohti #eustaeroon. Joten, jos haluat muutosta, sinun on äänestettävä EU-vastaista ehdokasta. En viittaa vaaliohjelmassani vain kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja ylikansallisuuden vastustukseen. Äänestäjillä on oikeus saada konkreettista ja ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa. 

Seuraa minua sosiaalisessa mediassa, niin tiedät, mitä tapahtuu.

Haluan tehdä selväksi: Suomen on erottava EU:sta. Otetaan yhdessä Suomi takaisin!

Kiitos.

Susanna Strandvik
X: @StrandvikS
Facebook: https://www.facebook.com/susanna.strandvik 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@susanna.strandvik 
Kotisivu: https://eustaeroon—susanna-strandvik-eu-vaaliehdokas-20248.webnode.fi

Hej, regelstyrda EU!

Mot en framtid av självständighet: Finlands väg att återställa demokrati och självständighet börjar.

När vi närmar oss Europaparlamentsvalet 2024 är det också nödvändigt att konfrontera de hårda verkligheterna i Europeiska unionen, som tydligt har försvagat Finlands självständighet och demokratiska principer. Trots att EU har lovat enhet och välstånd har EU inte lyckats uppfylla flera löften, vilket har lämnat det finska folket i händerna på byråkratiska föreskrifter och eroderat vår älskade självständighet och självbestämmande.

Jag var 15 år gammal när Finlands riksdag skyndade och mycket taktiskt, före folkomröstningen i Sverige, godkände regeringens förslag den 18 november 1994 om Finlands anslutning till Europeiska unionen. Tyvärr fick jag inte rösta då på grund av min ålder, men jag skulle ha röstat emot det och min åsikt har inte ändrats till denna dag – därför är jag nu kandidat i EU-valet i min hemstad Helsingfors.

Uttåg från Europaparlamentet bör förberedas noggrant, eftersom detta skulle inleda en omfattande politisk process i Finland, där det första tydliga steget skulle vara en folkomröstning som hålls i Finland. Finländarna skulle således få använda sin rösträtt för att lämna EU. Jag stöder starkt detta i min kampanjagenda.

Under de senaste åren har Finland, liksom många andra medlemsstater, bevittnat en oroande försämring av demokratiska värden inom EU-ramen. Besluten fattas långt ifrån folkets vilja. Cirka 80% av förordningarna kommer från Bryssel, och EU utövar en oproportionerlig makt över våra politiker, vilket ofta överdriver EU-reglerna. Bristen på öppenhet och ansvarighet i EU:s institutioner har gjort de finska medborgarna besvikna gång på gång och makten har helt tagits ifrån folket i beslutsprocesser som alltmer formar medborgarnas liv.

Jag arbetar som förman inom finanssektorn, men har tidigare arbetat brett inom olika sektorer, bland annat inom hälso- och sjukvård, småbarnspedagogik samt försäljning och handel. I Frihetsalliansen är jag medlem i styrelsen samt en av grundarna till Helsingfors Frihetsalliansen rf, där jag också fungerar som sekreterare och ekonomiansvarig.

EU:s ekonomiska politik har också skadat Finland, kvävt vår tillväxt och gjort det svårt för oss att lyckas globalt. Orättvisa handelspraktiker, tungrodda regler och ojämn fördelning av resurser har hindrat vår ekonomiska potential och lämnat våra industrier att kämpa i konkurrensen och våra medborgare att möta arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet.

Det är dags för Finland att återställa sin självständighet och gå sin egen väg mot en framtid av välfärd och självbestämmande. Genom att lämna EU får Finland tillbaka kontrollen över sitt öde, och säkrar de principer om demokrati, frihet och självständighet som utgör grunden för vårt land.

Min vision för Finland är en där besluten görs för folkets bästa. Inte som nu, när Finlands ledamöter i Bryssel uppehåller bilden av ett modelland och samtidigt ger de bort Finland bit för bit. Tänk dig en framtid där finska företag kan blomstra på konkurrenskraftiga både inhemsk och global marknad, där vår kulturella identitet firas och bevaras, och där vår regering är ansvarig gentemot sina medborgare och arbete för folket.

Som kandidat lovar jag att försvara Finlands rätt till självbestämmande och driva på för att hålla en folkomröstning och därigenom också främja på alla sätt vårt utträde ur EU och att driva på för återinförandet av Finlands gamla valuta. Tillsammans med er röstare och andra kandidater från Frihetsalliansen skapar vi en ljusare framtid för Finland – en framtid där demokratin är högst och vårt land står stadigt som en pelare inringad av självständighet, frihet och neutralitet i Norden.

Kom med i denna historiska möjlighet när vi påbörjar resan mot #fixit. Så om du vill ha förändring måste du rösta på en EU-kandidat som motstår EU. Jag hänvisar inte bara i min valagenda till självbestämmande och motstånd mot överstatlighet. De som röstar har rätt till konkret och förståelig information. Följ mig på sociala medier, jag kommer att berätta mer och dela vänligen innehållet.

Jag vill göra det klart: Finland måste lämna EU. Låt oss tillsammans ta tillbaka Finland!

Följ mig på sociala medier så får du veta vad som händer.

Tack.

Susanna Strandvik
X: @StrandvikS
Facebook: https://www.facebook.com/susanna.strandvik 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@susanna.strandvik 
Hemsida: https://eustaeroon—susanna-strandvik-eu-vaaliehdokas-20248.webnode.fi

Hello, rule-driven EU!

Towards a future of independence: Finland’s path to restoring democracy and independence begins.

As we approach the 2024 European Parliament elections, it is also necessary to confront the harsh realities of the European Union, which have clearly weakened Finland’s independence and democratic principles. Despite the EU’s promises of unity and prosperity, it has failed to fulfill several promises, leaving the Finnish people at the mercy of bureaucratic regulations and eroding our beloved independence and self-determination.

I was 15 years old when the Finnish parliament hurriedly and very tactically, before the referendum in Sweden, approved the government’s proposal on November 18 in year 1994, for Finland’s accession to the European Union. Unfortunately, I did not get to vote then due to my age, but I would have voted against it, and my opinion has not changed to this day – that’s why I’m now a candidate in the EU elections in my hometown Helsinki.

Withdrawal from the European Parliament should be prepared thoroughly, as this would initiate an extensive political process in Finland, where the first clear step would be a referendum held in Finland. Finns would thus get to use their voting rights on leaving the EU. I strongly support this in my campaign agenda.

In recent years, Finland, like many other member states, has witnessed a worrying deterioration of democratic values within the EU framework. Decisions are made far from the will of the people. About 80% of regulations come from Brussels, and the EU exercises disproportionate power over our policies, often overinterpreting EU rules. The lack of transparency and accountability in EU institutions has left the Finnish citizens disappointed time and time again, and power has been completely taken away from the people in decision-making processes that increasingly shape citizens’ lives.

I work as a teamleader in the finance sector, but have previously worked extensively in various sectors, including healthcare, early childhood education, and sales and trade.

EU’s economic policy has also harmed Finland, stifling our growth and making it difficult for us to succeed globally. Unfair trade practices, cumbersome regulations, and uneven distribution of resources have hindered our economic potential, leaving our industries struggling in competition and our citizens facing unemployment and economic uncertainty.

It is time for Finland to restore its independence and pave its own way towards a future of prosperity and self-determination. By leaving the EU, Finland regains control over its destiny, safeguarding the principles of democracy, freedom, and independence that are the foundation of our nation.

My vision for Finland is one where decisions are made thinking of what is best for the people. Not like now, when Finland’s representatives in Brussels maintain the image of a model country and at the same time give away Finland bit by bit. Imagine a future where Finnish companies can thrive in competitive both domestic and global markets, where our cultural identity is celebrated and preserved, and where our government is accountable to its citizens and works for the people.

As a candidate, I promise to defend Finland’s right to self-determination and to push for holding a referendum and thus also to promote in every way our withdrawal from the EU and to push for the reintroduction of Finland’s old currency. Together with you voters and other candidates from the Vapauden liitto, we create a brighter future for Finland – a future where democracy is supreme and our country stands firm as a pillar surrounded by independence, freedom, and neutrality in the Nordic countries.

Join this historic opportunity as we embark on the journey towards #fixit. So if you want change, you must vote for an EU candidate who opposes the EU. I do not refer only in my election agenda to self-determination and resistance to supranationalism. Voters have the right to concrete and understandable information. Follow me on social media, I will tell you more and please share my content.

I want to make it clear: Finland must leave the EU. Let’s take back Finland together!

Follow me on social media and you’ll know what’s going on.

Thank you.

Susanna Strandvik
X: @StrandvikS
Facebook: https://www.facebook.com/susanna.strandvik 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@susanna.strandvik 
Homepage: https://eustaeroon—susanna-strandvik-eu-vaaliehdokas-20248.webnode.fi

Samankaltaiset artikkelit